Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Agència Tributària de Sabadell
Venda de béns embargats
L'Agència Tributària de Sabadell, és l'organisme competent per la recaptació de tots els recursos de l'Ajuntament de Sabadell, tant en període voluntari com en via executiva, per tant té capacitat per embargar el patrimoni del deutor. Això el faculta per embargar els seus béns i posteriorment vendre'ls en pública subhasta, i amb el fruit de la seva alienació, cobrar-se el deute pendent, saldar el deute perseguit i en el cas d'haver-hi sobrant, es lliurarà al deutor.

Els deutors, tenen la possibilitat de paralitzar el procediment, en qualsevol fase anterior a l'adjudicació dels béns, mitjançant el pagament total del deute pendent, i per tant, això fa que molts dels lots compromesos en les subhastes es retirin per aquest motiu.

D'acord a la normativa vigent, s'utilitza generalment dos procediments per a la venda dels béns embargats.
Subhastes
Les subhastes són vendes públiques al millor postor. L'acte de la subhasta és públic i per tant poden assistir totes les persones que hi estiguin interessades. S'hi pot participar de forma presencial a la sala o bé participant en sobre tancat.
Propera subhasta:
Venda per gestió i adjudicació directa
La venda per gestió i adjudicació directa es realitza quan la subhasta ha estat deserta. Consisteix en formular ofertes dins d'un sobre tancat i resulta adjudicatari dels béns la persona que hagi presentat la millor oferta econòmica.

En el cas d'haver-hi més d'una oferta amb el mateix import, l'adjudicatari serà el que hagi presentat primerament la seva oferta.
Proper venciment de venda directa:

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat