Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Agčncia Tributŕria de Sabadell
Qüestions importants a tenir en compte en una subhasta
 1. Per tipus de subhasta s'entén el preu de sortida del bé, un cop minorades les cŕrregues anteriors i preferents al dret de l'Ajuntament de Sabadell, degudament inscrites en el corresponent Registre públic, siguin o no conegudes.
 1. Les cŕrregues dels béns que es subhasten, sempre que siguin anteriors i preferents al dret anotat de l'Ajuntament de Sabadell, han de quedar subsistents, i no pot per tant, l'adjudicatari, en les quals es subroga, aplicar a la seva extinció el preu de la rematada.
 1. La subhasta s'ha de suspendre en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns si es fa el pagament del deute, interessos i despeses del procediment.
 1. El/s rematant/s ha/n d'efectuar el pagament de la resta de la rematada (diferčncia entre el dipňsit constituďt i el preu de l'adjudicació), dins dels quainza dies hŕbils següents al moment de l'adjudicació.
 1. D'acord amb allň establert a l'article 111 del vigent Reglament General de Recaptació, l'adjudicatari podrŕ sol·licitar expressament en l'acte de l'adjudicació l'atorgament d'escriptura pública de venda de l'immoble i per tant en aquest cas també podrŕ sol·licitar realitzar el pagament de la resta de la rematada en la data de la signatura de l'escriptura.
 1. Si a la licitació no s'hagués cobert el deute i quedessin béns sense adjudicar, la Mesa podrŕ optar per la possibilitat de dur a terme una segona licitació si ho jutja pertinent, així com la possibilitat d' iniciar el trŕmit d'adjudicació directa quan els béns no hagin estat adjudicats en la subhasta.
  En el cas que s'acordi dur a terme una segona licitació, s'ha d'anunciar de forma immediata i s'han d'admetre propostes que cobreixin el nou tipus, que serŕ el 75 per 100 del tipus de subhasta dels béns que són alienats, i es farŕ servir a tal efecte els dipňsits efectuats anteriorment. La segona licitació s'ha de desenvolupar amb les mateixes formalitats que la primera; els béns que no resultin adjudicats han de passar al trŕmit d'adjudicació directa regulat en l'article 107.
 1. En cas d'existir drets de tempteig i retracte, l'adjudicació ha de restar en suspens fins que es doni compliment als requisits legals exigits en els respectius drets d'adquisició preferent.
 1. Les postures s'han d'ajustar als trams que s'indiquen per cada cas.
  Els trams de licitació en el cas de subhasta de béns mobles són els següents: De 1 a 600 € Tram = 50 €, de 601 a 1.000 € Tram = 100 €, de 1.001 a 1.500 € Tram = 150 €, de 1.501 a 2.000 € Tram = 200 €, de 2.001 a 2.500 € Tram = 250 €, igual o superior a 2.501 € Tram = 300 €.
  Els trams de licitació en el cas de subhasta de béns immobles són els següents: De 1 a 3.000 € Tram = 150 €, de 3.001 € a 10.000 € Tram = 300 €, de 10.001 a 50.000 € Tram = 500 €, de 50.001 a 100.000 € Tram = 1.000 €, igual o superior a 100.001 € Tram = 2.000 €.
  Els interessats poden examinar els títols disponibles fins el dia d'abans de la subhasta a les dependčncies de l'Agčncia Tributŕria de Sabadell, al carrer de la Indústria, 10, en horari de 8.30 hores a 14 hores i de dilluns a divendres.
 1. Els licitadors s'hauran de conformar amb els títols de propietat, documentació i claus que s'hagin aportat a l'expedient, sense tenir dret a demanar d'altres. Aquesta informació i els títols disponibles la podran obtenir a les dependčncies de l'Agčncia Tributŕria de Sabadell, al carrer Indústria núm. 10 (08202 - Sabadell) fins les 14:00 hores del dia anterior a la subhasta.
 1. Els béns no alienats en subhasta poden adjudicar-se mitjançant venda per gestió directa, d'acord al procediment establert en l'article 107 del Reglament General de Recaptació.
 1. Totes les despeses originades per l'adjudicació dels béns han de ser pel compte de l'adjudicatari i en particular l'impost municipal de circulació en el cas dels vehicles.
 1. En el tipus de subhasta no s'inclouen els impostos indirectes que puguin gravar la transmissió de l'immoble.
 1. Els béns mobles (vehicles) embargats a alienar es troben dipositats en el dipňsit Municipal de vehicles al carrer de Buxeda, 182 i poden ser examinats des de les 9:00 h a les 12:00 h del dia 21 de juny de 2018 per aquells als que interessi.
 1. Constituďt el dipňsit per a qualsevol licitació, es considera que el dipositant ofereix la postura mínima, que correspon al tipus de la subhasta, només pel fet d'haver-ho realitzat i sense perjudici de que pugui efectuar altre o altres postures en sobre tancat o durant les licitacions corresponents. En cas de no produir-se postures a l'alça, s'ha d'entendre automŕticament adjudicat al licitador que primer hagi constituďt el dipňsit.
 1. L'adjudicatari haurŕ d'abonar la resta de la rematada abans del 20 de juliol de 2018. Se li lliurarŕ l'acta de l'adjudicació abans del 17 de setembre de 2018. En el cas dels vehicles, haurŕ de demanar el canvi de titularitat a la Prefectura Provincial de Trŕnsit i no podrŕ retirar-lo si no acredita en el dipňsit municipal que s'ha fet aquest canvi.
 1. Els adjudicataris dels béns disposaran fins el dia 17 d'octubre de 2018 per efectuar la retirada del dipňsit corresponent. En el cas dels vehicles no retirats del dipňsit abans d'aquesta data, s'emetrŕ al seu cŕrrec la liquidació corresponent pels dies d'estança en el dipňsit i haurŕ de ser abonada abans de retirar el vehicle.
 1. En el cas dels béns adjudicats per un import superior al deute de l'expedient en concepte de principal, recŕrrecs, interessos i costes del procediment, es procedirŕ a la devolució al deutor del sobrant al seu favor.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat