Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Agčncia Tributāria de Sabadell
Participaciķ en una subhasta amb sobre tancat
Consultes més freqüents
Quč s'ha de fer per participar en la subhasta com a licitador en sobre tancat?
(premeu a sobre de la icona corresponent per descarregar-vos els documents en format word o pdf)
L'interessat podrā presentar un sobre tancat
amb la solˇlicitud per licitar
en sobre tancat, on consignarā la quantitat māxima que estā disposat a lliurar pel bé. Si l'oferta no coincideix exactament amb l'import d'un tram, es considerarā formulada per l'import del tram immediat inferior.

En la sessiķ de subhasta, la mesa licitarā en nom dels oferents en sobre tancat de la mateixa forma que ho farien els mateixos interessats, sense sobrepassar el límit māxim fixat en l'oferta. És a dir, comenįarā amb el preu de sortida o tipus de licitaciķ i, si hi ha més interessats en el lot, continuarā oferint nous imports subjectes als trams de licitaciķ fixats per al lot, fins que ningú ofereixi cap més quantitat o es vegi superada l'oferta māxima que va consignar l'oferent en sobre tancat. No obstant aixō, si els oferents en sobre tancat estan presents a la sala, prčvia identificaciķ, podran fer postures superiors a les del sobre tancat un cop es vegin superades per les ofertes dels licitadors presents a la sala.

En el cas que concorrin diverses ofertes en sobre tancat pel mateix lot, comenįarā l'admissiķ de postures a partir de la segona més alta d'aquelles. En el supōsit que coincideixin en la millor postura diverses ofertes en sobre tancat, es donarā preferčncia en l'adjudicaciķ a la registrada en primer lloc. Si la coincidčncia en la millor postura es produeix entre una oferta en sobre tancat i una postura presencial a la sala, es donarā preferčncia a la presentada en sobre tancat.
He de presentar una oferta en sobre tancat per licitar en la subhasta. Com ho puc fer?
1.- Podrā presentar el sobre tancat
Des de l'anunci de la subhasta i fins una hora abans de l'inici de la mateixa, personalment a l'oficina de l'Agčncia Tributāria de Sabadell.
amb la solˇlicitud per licitar:
(premeu a sobre de les icones per descarregar la solˇlicitud en word o pdf)
en la subhasta, amb indicaciķ de l'import de la postura māxima que oferiu i la resta de les dades corresponents que trobareu en la relaciķ de béns embargats d'aquesta pāgina web.

L'oficina de presentaciķ registrarā el sobre i estendrā un resguard.
2.- S'ha de constituir un dipōsit
Aquest dipōsit ha de cobrir l'import de garantia establert per als béns pels quals es desitja licitar, que amb carācter general serā com a mínim el 20% del tipus de licitaciķ. Aquest dipōsit s'ha de constituir mitjanįant ingrés o transferčncia a favor de l'Ajuntament de Sabadell. Els dipōsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar.

En el supōsit que abans de la subhasta algun licitador que hagués presentat la seva oferta en sobre tancat manifestés per escrit la seva voluntat de no participar en la licitaciķ, es procedirā a la devoluciķ del dipōsit.

Resultarā adjudicatari del lot qui hagi ofert la quantitat més alta, a qui es retindrā l'import del seu dipōsit, i restarā obligat a pagar la diferčncia entre el dipōsit constituīt i el preu ofert o preu d'adjudicaciķ en el mateix acte o dins dels 15 dies hābils següents, pels mateixos mitjans que per fer el dipōsit. En el cas de no rematar (pagar la diferčncia esmentada) dins aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrā l'import del seu dipōsit, i restarā a més obligat a rescabalar l'Administraciķ pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficācia de l'adjudicaciķ.

Es procedirā a la devoluciķ dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris a partir de l'endemā de la data de la subhasta.
On puc obtenir el sobre i la solˇlicitud per licitar en la subhasta en la modalitat de sobre tancat?
Podeu descarregar tant el sobre per participar en subhasta en la modalitat d'oferta en sobre tancat com la solˇlicitud de participaciķ, on indicareu la vostra oferta māxima.
Descarregar el sobre tancat en subhasta:
(premeu a sobre de les icones per descarregar els documents en word o pdf)
Descarregar la solˇlicitud per licitar en subhasta:
A l'oficina de l'Agčncia Tributāria de Sabadell també hi trobareu sobres i solˇlicituds ja impresos.
Resum final, del que s'ha de fer per licitar en subhasta en la modalitat de sobre tancat.
(premeu a sobre de la icona corresponent per descarregar-vos els documents en format word o pdf)
L'interessat ha de presentar un sobre tancat
amb la solˇlicitud per licitar
Empleneu ambdķs documents amb les dades necessāries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.

Poseu la solˇlicitud amb la indicaciķ de la vostra oferta māxima dins del sobre i tanqueu-lo.

Adreceu-vos a l'oficina de l'Agčncia Tributāria de Sabadell dins els terminis corresponents. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i acrediteu la constituciķ de l'import del dipōsit (20% del tipus de licitaciķ).

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat