Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Agčncia Tributŕria de Sabadell
Presentació d'ofertes en venda per gestió directa
Consultes més freqüents
Quč s'ha de fer per participar en la subhasta com a licitador en sobre tancat?
(premeu a sobre de la icona corresponent per descarregar-vos els documents en format word o pdf)
L'interessat ha de presentar un sobre tancat
amb la solˇlicitud
per participar en la venda directa, on consigni la quantitat que ofereix pel bé. L'import ofert haurŕ de cobrir l'import mínim d'adquisició.

Al contrari que en les subhastes no hi ha oferiment d'imports subjectes a trams. En la modalitat de venda mitjançant la gestió i adjudicació directa, el preu ofert serŕ el preu de l'adjudicació en el cas de ser l'oferta més alta presentada.
He de presentar una oferta en sobre tancat per licitar en venda per gestió directa. Com ho puc fer?
1.- S'ha de presentar el sobre tancat
a les dependčncies de l'Agčncia Tributŕria de Sabadell, des de l'endemŕ de la data de la subhasta que va quedar deserta i fins a la data límit per a la presentació d'ofertes que s'assenyala en cada lot, i que serŕ fins la data que s'indiqui en l'edicte de venda en gestió directa.
Malgrat aixň, la Mesa de subhasta podrŕ prorrogar l'esmentat termini fins al mŕxim de sis mesos, en el supňsit que en el termini prčviament establert no s'hagin presentat ofertes o les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin els requisits econňmics suficients.
El sobre haurŕ de contenir la solˇlicitud:
(premeu a sobre de les icones per descarregar la solˇlicitud en word o pdf)
per participar-hi, amb indicació de l'import de l'oferta que feu i la resta de les dades corresponents, que trobareu en la relació de béns embargats d'aquesta pŕgina web.

L'oficina de presentació registrarŕ el sobre i estendrŕ un resguard.
2.- S'ha de constituir un dipňsit
Només per a aquells lots o béns que expressament s'indiqui. Aquest dipňsit ha de cobrir l'import de garantia que s'estableixi i que consistirŕ en un percentatge del 25% del tipus de subhasta en primera licitació, el qual s'indicarŕ en cada lot. Heu de constituir-lo mitjançant ingrés o tranferéncia a favor de l'Ajuntament de Sabadell. Els dipňsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar.

Resultarŕ adjudicatari del lot qui hagi ofert la quantitat més alta, i haurŕ de pagar la diferčncia entre el dipňsit constituďt, en el supňsit que s'hagi fet, i el preu ofert o preu d'adjudicació. L'ingrés s'haurŕ de fer en el mateix acte o dins dels 15 dies hŕbils següents, mitjançant ingrés o tranferéncia a favor de l'Ajuntament de Sabadell. En el cas de no rematar (pagar el preu de l'adjudicació) dins aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrŕ l'import del seu dipňsit, i restarŕ a més obligat a rescabalar l'Administració pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficŕcia de l'adjudicació.

Es procedirŕ a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris a partir de l'endemŕ de la data de subhasta mitjançant venda en gestió directa.
On puc obtenir el sobre i la solˇlicitud per participar en la venda directa?
Podeu descarregar tant el sobre com la solˇlicitud per participar en la venda directa, on indicareu la vostra oferta.
Descarregar el sobre tancat en venda directa:
(premeu a sobre de les icones per descarregar els documents en word o pdf)
Descarregar la solˇlicitud per participar a la venda directa:
A l'oficina de l'Agčncia Tributŕria de Sabadell també hi trobareu sobres i solˇlicituds ja impresos.
Resum final, del que s'ha de fer per participar en el procediment de venda directa:
(premeu a sobre de la icona corresponent per descarregar-vos els documents en format word o pdf)
Descarregar el sobre tancat en venda directa
Descarregar la solˇlicitud per participar a la venda directa
Empleneu ambdós documents amb les dades necessŕries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.

Poseu la solˇlicitud amb la indicació de la vostra oferta dins del sobre i tanqueu-lo.

Adreceu-vos a l'oficina de l'Agčncia Tributŕria de Sabadell dins els terminis corresponents. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i acrediteu la constitució de l'import del dipňsit (25% del tipus de licitació).

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat