Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

AgŔncia TributÓria de Sabadell
Participaciˇ en una subhasta de forma presencial
QuŔ s'ha de fer per participar en la subhasta com a licitador en la sala?
Heu de constituir un dip˛sit de garantia que amb carÓcter general serÓ com a mÝnim el 20% del tipus de licitaciˇ, que es podrÓ realitzar des de l'anunci de la subhasta en el Tauler d'Edictes Municipal i fins les 14 hores del dia anterior a la data de la subhasta.
El dip˛sit s'haurÓ de realitzar mitjanšant ingrŔs o transferŔncia a favor de l'Ajuntament de Sabadell. Els dip˛sits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar.

Els interessats a participar com a licitadors a la sala han de presentar-se el dia assenyalat per a la subhasta al lloc corresponent, amb el resguard del dip˛sit.
Un cop m'he identificat i he realitzar el dip˛sit, quŔ he de fer?
A l'hora assenyalada per a la subhasta s'anunciaran, d'una en una, les primeres licitacions dels lots o bÚns pels quals hi hagi interessats, Ús a dir, aquells bÚns pels quals s'hagin constitu´t dip˛sits. Quan s'anunci´ la primera licitaciˇ del lot que us interessa, la Mesa cridarÓ a aquelles persones que han dipositat per licitar a la sala i anunciarÓ si hi ha ofertes en sobre tancat per aquell lot, i comenšarÓ la licitaciˇ dels bÚns pel preu de sortida o tipus en primera licitaciˇ, llevat del sup˛sit de concurrŔncia de diverses ofertes en sobre tancat, i en aquest cas l'admissiˇ de postures comenšarÓ a partir del tram superior a la segona mÚs alta d'aquelles.

Podeu licitar en la subhasta oferint imports amb subjecciˇ als trams de licitaciˇ anunciats per al lot corresponent i que la Mesa anirÓ comunicant.

ResultarÓ adjudicatari del lot qui hagi ofert la quantitat mÚs alta, a qui es retindrÓ l'import del seu dip˛sit, i haurÓ de pagar la diferŔncia entre el dip˛sit i el preu ofert o preu de l'adjudicaciˇ en el mateix acte o, amb carÓcter general, dins dels 15 dies hÓbils posteriors, pel mateix mitjÓ utilitzat en la constituciˇ del dip˛sit. En el cas de no rematar (pagar l'esmentada diferencia) dins aquest termini, l'adjudicatari perdrÓ l'import del seu dip˛sit, restant a mÚs obligat a rescabalar l'Administraciˇ pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficÓcia de l'adjudicaciˇ.

Es procedirÓ a la devoluciˇ dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris a partir de l'endemÓ de la data de subhasta.
QuŔ succeeix quan ha finalitzat la primera licitaciˇ?
Finalitzada la primera licitaciˇ, la Mesa decidirÓ si convoca segona licitaciˇ per a aquells bÚns que no hagin estat adjudicats en primera licitaciˇ per falta d'ofertes, o bÚ declararÓ obert el trÓmit de venda mitjanšant gestiˇ i adjudicaciˇ directa per un termini mÓxim de sis mesos, i retornarÓ l'import dels dip˛sits que s'haguessin constitu´t.

Si la Mesa decideix convocar segona licitaciˇ, s'obrirÓ un nou termini de mitja hora perquŔ aquelles persones que haguessin constitu´t dip˛sits en primera licitaciˇ puguin habilitar-los pera la segona licitaciˇ i tambÚ perquŔ nous interessats a participar en segona licitaciˇ s'identifiquin davant la Mesa i constitueixin els dip˛sits de garantia, que hauran de cobrir en aquesta ocasiˇ, com a mÝnim i amb carÓcter general, el 20% del tipus de subhasta per a la segona licitaciˇ.

Transcorregut el termini de constituciˇ de dip˛sits, s'iniciarÓ la licitaciˇ en segona convocat˛ria. El seu funcionament Ús com s'ha descrit abans per a la primera licitaciˇ. Tan sols varia el tipus de licitaciˇ o preu de sortida, que serÓ el 75% del tipus fixat per a la primera licitaciˇ, l'import del dip˛sit que generalment serÓ com a mÝnim el 20% del tipus per a la segona licitaciˇ, i tambÚ poden variar els trams de licitaciˇ.
QuŔ succeeix quan s'ha acabat la segona licitaciˇ?
Si en la segona licitaciˇ el deute no ha quedat cobert i queden bÚns sense adjudicar, la Mesa anunciarÓ que s'obre el trÓmit de venda mitjanšant gestiˇ i adjudicaciˇ directa per un termini mÓxim de sis mesos. Malgrat aix˛, la Mesa podrÓ acordar un termini inferior, prorrogable fins a un mÓxim de sis mesos en el sup˛sit que en el termini prŔviament establert no s'hagin presentat ofertes o bÚ que les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin els requisits econ˛mics suficients.
Resum final, del que s'ha de fer per licitar en la sala
  1. Heu de constituir un dip˛sit de garantia que amb carÓcter general serÓ com a mÝnim el 20% del tipus de licitaciˇ, que es podrÓ realitzar des de l'anunci de la subhasta en el Tauler d'Edictes Municipal i fins les 14 hores del dia anterior a la data de la subhasta.
  1. Presenteu-vos al lloc, el dia i hora assenyalats per a la subhasta, amb el resguard del dip˛sit i amb el DNI o passaport.
  1. Quan s'inici´ la licitaciˇ del lot que us interessa, heu d'oferir els imports que considereu convenients i que anunciarÓ la Mesa amb subjecciˇ als trams de licitaciˇ corresponents.
  1. Si sou l'adjudicatari dels bÚns, heu de lliurar l'import de la diferŔncia entre el preu de l'adjudicaciˇ i l'import dipositat en el mateix acte de la subhasta o, amb carÓcter general, dins dels 15 dies hÓbils posteriors.
  1. Si no sou l'adjudicatari, no heu de fer res. L'AgŔncia TributÓria de Sabadell procedirÓ a la devoluciˇ del vostre dip˛sit.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat