Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  > Sanejament d´aigües residuals

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
Depuradora del Ripoll
Depuradora Riu Sec
Col·lectors
Emissari d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Ordenança d´abocaments
Nous Projectes
Publicacions
Tràmits
Activitats
Enllaços d´interès
El sanejament

El terme municipal de Sabadell està situat sobre dues conques, la del riu Ripoll, a l'est, i la del Riu Sec, a l'oest, la divisòria de les quals parteix longitudinalment la ciutat en dues fraccions pràcticament equivalents.

La xarxa de sanejament recull aquesta composició i es configura, seguint sensiblement la hidrografia del terreny, en una conca ramificada al riu Sec, per un costat, i en diverses conques paral·leles menors que desemboquen al riu Ripoll, per l'altre. En tots els casos, en els corresponents eixos s'insereixen els col·lectors principals de cada subconca urbana.

La xarxa cobreix gairebé la totalitat de la zona urbanitzada, de caràcter bàsicament unitària, es projecte tenint en compte les aigües residuals domèstiques i industrials i també les respectives aportacions pluvials, que són les determinants i dimensionals.

Tan sols alguns concentradors concrets disposen de sobreeixidors i, per tant, presenten la funcionalitat pròpia dels sistemes separatius.

Dimensió
Longitud total 314.284 m
Circulació mitjana 41.000 m³/dia
Cabal instantani 1.139 l/s
Visitable (h >= 1,60 m, b <= 0,70 m) 7 %
Semivisitable (h >= 1,00 m) 16,5 %
No visitable (h < 1,00 m) 76,5 %

La utilització de la xarxa està regulada per una ordenança municipal específica, que la protegeix d'abocaments inconvenients, perjudicials, nocius o perillosos.

La conca del riu Sec

Condueix tots els seus afluents residuals a l'Estació Depuradora Sabadell-Sant Quirze, en funcionament des del 1992 i dotada d'un tractament biològic i equipada amb un sistema de tractament dels fangs, l'any 2007 es va iniciar l'ampliació de l'EDAR amb un tractament de Bioreactors de Membrana.
L'ajuntament de Sabadell està constituït com a Administració actuant titular de l'EDAR i té encarregada la seva gestió a la Companyia d'Aigües de Sabadell (CASSA)

La conca del riu Ripoll

Formada, en realitat, per múltiples subconques, hi ha un col·lector concentrador (col·lector interceptor), que recull la totalitat dels afluents de cada conca per mitjà de sistemes calibrats de sobreeixidors d'aigües pluvials i que condueixen les aigües residuals a l'estació de bombament de Sant Oleguer que impulsa l'aigua a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals del Ripoll.

L'aigua depurada a l'EDAR del Ripoll és retornada per gravetat a l'Estació de bombament de Sant Oleguer i mitjançant un sistema de vàlvules s'envia l'aigua a un Emissari que reparteix l'aigua a 3 punts diferents del Ripoll, per tal de garantir un cabal ecològic al riu i la càrrega dels aqüífers.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat