Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  > Abastament d´aigua potable

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Nous Projectes
Activitats
Publicacions
Enllaços d´interès
Abastament

L'any 2011 l'aigua total subministrada a Sabadell supera els 12 milions de metres cúbics. Tot hi això l'aigua consumida a Sabadell supera els 10 milions de metres cúbics, cosa que significa un rendiment de la xarxa d'abastament del 81,2 % i un consum per habitant i dia de 135,62 litres.

El proveïment d'aigua

A Sabadell, les fonts actuals de subministrament d'aigua provenen tant d'aigües superficials com d'aigües subterrànies. La Companyia d'aigües de Sabadell (CASSA) porta la gestió de la xarxa i el proveïment de l'aigua. El 85% de l'aigua d'abastament prové del riu Llobregat, mentre que els cabals restants s'obtenen dels dipòsits de Cerdanyola i de la mina Marí de Terrassa. A més, algunes industries i explotacions rurals extreuen aigua de pous privats (aproximadament el 7,8%). La distribució de l'aigua la distribució de l'aigua es fa mitjançant les canalitzacions pertinents de la xarxa de distribució, amb una longitud total de 641 km.

Les dades bàsiques
Població proveïda 185.149
Superfície 36,48 km²
Subministraments
Domèstics 93,88 % (91,99 m3/ab·any)
Comercials i industrials 15,16 % (143,44 m3/ab·any)
La resta 0,96 % (559,93 m3/ab·any)
Consum d'aigua
Diari 21.171,72 m³
Anual 10,28 milions m³
Mitjà diari per a ús industrial 5.464,93 m³
Consum mitjà 135,62 l/hab./dia
Xarxa de distribució
Longitud total 641 km
Dipòsits 12
Estació de bombament 5
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat