Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a:...EDAR Ripoll

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
Depuradora del Ripoll
Depuradora Riu Sec
Col·lectors
Emissari d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Ordenança d´abocaments
Nous Projectes
Publicacions
Tràmits
Activitats
Enllaços d´interès
Depuradora del riu Ripoll
EDAR Riu Ripoll
Posada en marxa:

Va entrar en funcionament l'octubre del 2002, després de l'any de garantia.

Població:

Dóna servei a una població de 186.160 habitants equivalents, pertanyents a Sabadell.

Característiques bàsiques del sistema de sanejament:
Cabal mitjà diari: 30.000 m³/dia
Procés de depuració: Físico-químic i biològic, amb eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor)
Quantitat de l'aigua Entrada Sortida
Concentració mitjana DBO5 550 mg/l 20 mg/l
Concentració mitjana DQO 1.300 mg/l 125 mg/l
Concentració mitjana SS 630 mg/l 25 mg/l
Concentració mitjana NTK 79 mg/l 15 mg/l
Sequedat final del fang 25%
Dades analítiques:
Col·lectors:

La llargada de la xarxa d'aigua pels col·lectors interceptors és de 15887,86 metres.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat