Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Prevenció d´incendis

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  Prevenció d´incendis  > Prevenció

Prevenció d'incendis forestals

La prevenció dels incendis forestals consisteix en la planificació i l'execució d'un conjunt d'actuacions encaminades a evitar l'inici del foc, i a dificultar la propagació i facilitar l'extinció en el cas que el foc es produeixi.

Ateses les característiques pròpies de la regió mediterrània, la prevenció dels incendis forestals hauria d'estar inclosa en tots els aspectes relacionats amb la gestió del territori.

En l'àmbit de la prevenció es defineixen quatre grans blocs d'actuació:
 • Realització de treballs silvícoles

 • Creació i manteniment d'infraestructures i equips contra els incendis forestals
 • Mesures de caràcter administratiu
 • Educació ambiental
Bombers

La coordinació de professionals i voluntaris permet planificar i distribuir els efectius d'atac contra el foc, la vigilància, l'organització quan es produeix l'emergència, la formació, l'entrenament i l'inventari de recursos.

L'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell, ADF, és una entitat sense ànim de lucre formada per propietaris forestals i voluntaris que tenen com a principal línia de treball donar suport en l'extinció d'incendis forestals i fer treballs de prevenció, ja que són els que coneixen millor el territori. Per desenvolupar el que estableix el Pla de Prevenció d'Incendis de Sabadell (PPI) s'acull a les subvencions que dóna a les ADFs la Diputació de Barcelona cada any.

ADF

L'ADF es va crear el 13-09-95 a l'empara de l'Ordre de 6 d'octubre de 1986. L'Agrupació està integrada per:

 • L'Ajuntament.

 • Propietaris forestals de l'àmbit territorial de Sabadell.
 • Organitzacions professionals agràries i entitats de defensa de la natura vinculades al municipi i voluntaris.
Les seves finalitats i funcions són:
 1. Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis (forestals).

 2. Elaboració i execució col·lectiva d'un programa d'actuacions urgents en cas d'incendis.
 3. La col·laboració activa en l'organització i el control de mesures dictades per la Direcció General de Política Forestal o per qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i la lluita contra els incendis.

 4. La col·laboració en la realització de campanyes de divulgació per a la protecció del medi ambient entre els titulars dels terrenys forestals.

 5. La col·laboració entre els titulars de terrenys forestals.

 6. Obtenir de l'Administració Pública els mitjans necessaris per prevenir i pal·liar catàstrofes naturals que puguin afectar el seu àmbit territorial o els seus associats.

 7. Vetllar per a la preservació i el manteniment de la massa forestal del terme.

En el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, apareix el municipi de Sabadell com a zona d'alt risc d'incendi. Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, tots dos inclosos, resta prohibit encendre foc i cremar rostolls. A la resta de l'any, cal comunicar al Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sabadell la intenció d'encendre foc per cremar rostolls.

El decret estableix que les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals, el qual ha d'incloure's al Pla d'actuació municipal.

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és un document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat