Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  > Rodal

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i colˇlaboració
Projectes
El Rodal

És el conjunt d'espais agroforestals que es volen mantenir, en l'espai i en el temps, i que formen part indestriable del medi natural del Vallčs.

Espai en transformaciķ, dināmic, que estā regulat per la interacciķ dels processos naturals i les activitats humanes que s'hi desenvolupen.

Paissatge del rodal (Ca n'Ustrell)

Espai que és vist i entčs de moltes maneres diferents i que s'ha d'intentar fer compatibles sense sobrepassar la capacitat de cārrega que té el medi.

Ens cal entendre el Rodal des d'una triple visiķ:

  • Marc territorial El territori no pot ser entčs ni gestionat com un conjunt d'espais inconnexos inclosos dins d'unes determinades fronteres administratives. Trobar l'encaix en aquest marc territorial és cabdal per garantir a llarg termini la conservaciķ d'aquest espai.

  • Marc social Multiplicitat de percepcions i multiplicitat d'usos i d'activitats que cal fer compatibles amb la preservaciķ del medi, com un element vertebrador de convivčncia i cohesiķ social.

  • Marc ecolōgic Preservar els pocs espais de gran escala i els petits intersticis que ens permeten separar els diferents sistemes urbans. Donar continuītat als diferents sistemes naturals. Evitar la pčrdua de la connectivitat i la biodiversitat. Identificar corredors sobre la base de les unitats de paisatge.

Per poder preservar aquests espais, cal que es doti el territori d'un marc jurídic que els reguli i s'avanci en la definiciķ d'un projecte econōmic que li doni viabilitat
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat