Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  >  Tràmits  > Cànon de l'aigua

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Nous Projectes
Activitats
Publicacions
Enllaços d´interès

LA NOVA TARIFA DE L'AIGUA A SABADELL I EL NOU CÀNON DE L'AIGUA

PER QUÈ S'APLICA UNA NOVA TARIFA I UN NOU CÀNON DE L'AIGUA?
Per a un ús responsable de l'aigua.
Per a satisfer les necessitats bàsiques d'aigua dels ciutadans tot garantint el bon estat dels recursos hídrics.
NOVETATS A PARTIR 01/04/2005

La tarifa de Sabadell i el cànon de l'aigua de l'agència Catalana de l'Aigua s'estructura en 3 trams.*El càlcul per passar de litres/persona/dia a m3/persona/mes és:
100litres/persona/dia * 30dies=3.000litres/persona/mes=
3m3/persona/mes. (1m3=1.000 litres)

S'estableix un preu reduït per el 1r tram de consum, el qual es veu augmentat progressivament per els trams 2n i 3r, aplicant els coeficients
2 i 4, respectivament.És a dir, s'apliquen els principis tributaris d'equitat, progressivitat i gradualitat.

Si fins ara el nombre de persones per habitatge que es considerava era 4, a partir del'1 d'abril de 2005 passa a ser 3 (segons dades estadístiques de la Generalitat de Catalunya). Per tant, per a una unitat de convivència de fins a 3 persones, els trams de consum són:

1er tram -->fins a 100 litres/persona/dia (3 m3 persona/mes)
2on. tram -->de 100 a 200 litres/persona/dia (3 m3 a 6 m3 persona/dia)
3er. tram -->més de 200 litres/persona/dia (més de 6m3 perosna/mes)
1er tram.-->3 persones X 3m3 = 9m3+1 m3/habitatge=10m3
2on tram-->de 10 m3 a 18 m3
3er tram-->més de 18
QUI POT GAUDIR DE L'AMPLIACIÓ DEL PRIMER TRAM?

Els habitatges on hi convisquin més de 3 persones podran gaudir de l'ampliació del 1er tram tant de la tarifa de Sabadell com la del Cànon de l'Aigua, és a dir, podran gaudir de 3m3 addicionals per persona i mes, aplicables d'acord amb la següent taula:

Per a més informació, podeu consultar la web de l' Agència Catalana de l'Aigua: www.gencat.net/aca

Nombre de persones per vivenda 1er tram ( m3) 2on tram (m3) 3er tram (m3)
1-3 fins a 10 de 10 a 18 més de 18
4 fins a 13 de 13 a 24 més de 24
5 fins a 16 de 16 a 30 més de 30
6 fins a 19 de 19 a 36 més de 36
n fins a 3n+1 de 3n+1 a 6n més de 6n
COM ES POT SOL.LICITAR AQUESTA AMPLIACIÓ?


La presentació de sol.licituts es pot fer:

A través de la web www.gencat.net/aca
Per correu ordinari
Personalment a les adreces següents:

Aigües Sabadell
www.cassa.es
Concepció, 20
08202 Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Oficines d'atenció al Ciutadà:


-Despatx Lluch (C. Indústria, 10. Tel. 010)
-Centre Cívic Ca n'Oriach (C.Arousa, 2. Tel 93 723 14 95)
-Centre Cívic de la Creu De Barberà(Pl. Castelao, 1 Tel. 93 711 68 57)
-Centre Cívic de Torre Romeu (C. Francolí, 11. Tel. 93 727 10 83)
-Centre Cívic de Can Rull (C. Sant Isidor, 5 Tel. 93 723 28 42)
Agència Catalana de l'Aigua
www.gencat.net/aca
C.Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 902 012 345

NOTES IMPORTANTS

1. La sol.licitud l'ha de complimentar el titular del contracte/pòlissa de subministrament.
2. No cal adjuntar el certificat de convivència o d'empadronament si autoritzeu la revisió a consulta del padró per part d'Aigües de Sabadell.
3. No hi ha cap termini límit de presentació de les sol.licituts.
4. Les llars que ja gaudeixen de bonificacions en el rebut de l'aigua, se'ls aplicarà el criteri de la nova tarifa sense necessitat de què la sol.licitin.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat