Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Natura i Medi Ambient

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  > Gestió del soroll

Agenda 21
Educació ambiental
El Ripoll
El Rodal
El Parc Agrari
El web de l´aigua
Les fonts de Sabadell
Rius i torrents
Punt d´informació ambiental
Fem dissabte
Projectes d´obres
Qualitat de l´Aire
Gestió del Soroll
Canvi climàtic
Gestió del soroll - contaminació acústicaNOVA WEB SOROLL des d'Abril 2020: http://web.sabadell.cat/soroll


La conscienciació social i dels governs sobre els perjudicis d'aquest tipus de contaminació va portar la Unió Europea a aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l'objectiu d'establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter preferent, els efectes nocius de l'exposició de la població al soroll ambiental.

La Llei estatal 37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, les quals incorporen les criteris establerts a la directiva abans esmentada, disposen un seguit de mesures a adoptar pels ajuntaments amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i els doten d'una sèrie d'eines per aconseguir-ho. Totes dues lleis han estat desplegades per diversos Reial Decrets o Decrets.

Finalment, el Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002, concreta alguns aspectes tècnics i estableix el marc de treball per la gestió ambiental del soroll, així com estableix les directrius per la redacció d'ordenances municipals.

La gestió ambiental del soroll a nivell municipal es coordina mitjançant actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. D'acord amb la normativa vigent, els instruments significatius per a la gestió ambiental del soroll són, entre d'altres, mapa de soroll, mapa estratègic de soroll, mapa de capacitat acústica i ordenances municipals.


MAPA DE SOROLL DE LA CIUTAT

El mapa de soroll de la ciutat de Sabadell representa un anàlisi de la situació acústica existent al municipi, i es configura a partir d'un mostreig de curta i llarga durada en punts representatius de la ciutat.

- Memòria del mapa de soroll
- Mapa de soroll diürn
- Mapa de soroll nocturn
- Mapa de soroll Lden.

Al 2013, s'ha actualitzat el mapa de soroll de la ciutat inclòs en el mapa estratègic de soroll de Sabadell 2013.

Si vols consultar les dades obertes de soroll de la ciutat, clica aquí.

MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL

El mapa estratègic de soroll és un mapa dissenyat per a avaluar globalment l'exposició al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada.
Es conforma per aquelles aglomeracions de població superior als 100.000 habitants. En el cas de Sabadell, de forma conjunta amb els municipis de Barberà del Vallès i Badia del Vallès forma l'aglomeració Vallès Occidental I.

El mapa estratègic, realitzat al 2009 i aprovat mitjançant Resolució MAH/3334/2009, de 2 de novembre, presenta els nivells acústics de Lden (dia-vespre-nit), Ld (dia) i Ln (nit) a més de la població exposada en trams de 5 dB(A). S'ha actualitzat al 2013, aprovat mitjançant Resolució TES/783/2015, de 17 d'abril:
- Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració del Vallès Occidental I (2009)
Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració del Vallès Occidental I (2013)

Al 2013, s'ha actualitzat en una primera fase el mapa estratègic de soroll de la ciutat.
Memòria Mapa Estratègic de Soroll Sabadell 2013.

Al 2019 s'ha actualitzat el mapa estratègic de soroll, aprovat inicialment per JGL el novembre de 2019. El document queda actualment en exposició pública durant un mes des de la data de publicació al BOP i DOGC.
Mapa estratègic de Soroll de Sabadell (2019)

Si vols consultar les dades obertes del soroll a Sabadell, clica aquí.

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

Els mapes de capacitat acústica estableixen les zones de sensibilitat i fixen els objectius de qualitat en un territori determinat, i es desenvolupen segons el Decret 245/2005 i Decret 176/2009.

A nivell municipal, el mapa de capacitat acústica es va realitzar al 2009, aprovat inicialment i exposat al púbic sense al·legacions. Arran de la publicació del Decret 176/2009, s'actualitza el mapa de capacitat, aprovat pel ple en sessió de 21 de desembre de 2010.
El mapa de capacitat acústica presenta la zonificació acústica del municipi dividida en vuit categories:
- Memòria del mapa de capacitat acústica
- Mapa de capacitat acústica de Sabadell

Si vols consultar les dades obertes de capacitat acústica de Sabadell clica aquí.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLL I VIBRACIONS

L'ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, comportament, o activitat de caràcter públic o privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions.

L'ordenança de soroll i vibracions de Sabadell ha estat aprovada pel ple municipal i finalment publicada amb data 15 de febrer de 2011 al BOP.

El text de l'ordenança segueix les directrius establertes per l'Ordenança Tipus (model A) generada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i consensuada amb la Diputació de Barcelona i les dues associacions municipalistes de Catalunya, i inclou algunes especificats pròpies del municipi. Descarregar ordenança.


PLA D'ACCIÓ

Per últim, els ens locals poden elaborar Plans d'Acció, que poden ser de dos tipus segons la normativa vigent:
a) Plans d'acció en matèria de contaminació acústica, per a la preservació i millora estratègica de la qualitat acústica de les infrastructures de transport i les aglomeracions.
b) Plans específics de mesures per minimitzar l'impacte acústic, per a la millora progressiva de la qualitat acústica en les zones acústiques en les quals se sobrepassin els objectius de qualitat acústica corresponents.

El Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat Acústica de Sabadell (2012-2017) es va aprovar pel Ple amb data 3 de juliol de 2012, té un període de vigència de 6 anys. Descarregar pla d'acció.

Actualment el Pla d'Acció es troba en fase d'actualització. Amb suport de la Diputació de Barcelona els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sabadell estan elaborant el Pla d'Acció corresponent al període 2019-2024.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat