Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  >  Tràmits  > Permís d'Abocament

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Nous Projectes
Activitats
Publicacions
Enllaços d´interès
Permís d'abocament
Han de sol·licitar el permís d'abocament:

Totes les activitats que tinguin un consum anual igual o superior a 6.000 m³.

Totes les activitats que, amb independència del seu cabal, figurin a la relació següent: activitats incloses a la divisió 05.02 de la secció B i les seccions C, D, E de la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93).

La resta d'activitats que produeixin aigües assimilables a industrials, sempre que no siguin considerades activitats amb aigües residuals domèstiques o aigües residuals assimilables a domèstiques.

Casos específics que també han de sol·licitar permís d'abocament:

  • Tallers mecànics que efectuïn rentatge de cotxes.

  • Tallers mecànics amb cabines de pintura (processos per cortina d'aigua o per filtració en sec).
  • Altres activitats que l'Ajuntament de Sabadell consideri oportú.

Totes aquestes activitats han de complimentar la Sol·licitud per a l'obtenció del permís d'abocament (41,5 KB) i adjuntar la documentació que es demana:

  • Última Declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua (DUCA).

  • Últim Cànon de l'aigua.
  • Última Declaració anual de residus.
  • Fitxes d'acceptació i fulls de seguiment dels residus de tipus líquid i residus d'oli.

És condició indispensable prèviament a la tramitació del Permís d'abocament, la construcció d'una arqueta de presa de mostres i aforament, tal com estableix l'annex IV sobre els models d'arqueta tipus pel control d'efluents industrials de l'Ordenança (.pdf 932 KB).

L'arqueta de presa de mostres i aforament ha de tenir fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzable aigües avall abans de la connexió al clavegueram municipal i, si és possible, fora de la propietat. A més a més, ha de comptar amb la possibilitat d'instal·lar un abocador o qualsevol altre sistema d'aforament que permeti una determinació exacta del cabal.

Més informació a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat