Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Sabadell ciutat de valors

Sabadell ciutat de valors
Pacte pels valors
Memorial Àlex Seglers
Dia Internacional dels Drets Humans
Dia internacional contra l´homofòbia
Dia Internacional de l´Orgull LGBTI
Documents d´interès
Jornada de Portes Obertes als Centres de Culte
ADHESIONS AL PACTE PELS VALORS DE LA CONVIVÈNCIA A SABADELL
Les persones i les entitats que es vulguin adherir al Pacte pels Valors de la Convivència a Sabadell manifestant el seu suport i adhesió, comprometent-se a defensar, impulsar i difondre els valors del respecte, la justícia i l'equitat, la llibertat, l'esforç, la confiança, l'amor, la hospitalitat, l'austeritat, la responsabilitat i l'optimisme, ho poden fer complimentant el full d'adhesió.
Full d'adhesió d'entitats. Descarragar pdf
Full d'adhesió personal. Descarregar pdf
Formulari on line d'adhesió d'entitats
Formulari on line d'adhesió personal
PACTE PELS VALORS DE LA CONVIVÈNCIA A SABADELL
Els ciutadans i les ciutadanes que han participat en el procés de treball per donar forma al AL PACTE PELS VALORS DE LA CONVIVÈNCIA a la ciutat han consensuat els següents valors:
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure fomentant la justícia i l’equitat com a valors irrenunciables sense els quals no és possible la convivència. Per assolir-les cal treballar per atansar la igualtat d’oportunitats de totes les persones que viuen a la ciutat. Evidentment, per construir aquesta ciutat ètica, el primer objectiu és reduir les desigualtats i evitar l’exclusió, i aquest repte s’ha d’afrontar de manera conjunta entre l’administració i la societat civil. La solidaritat i l’equitat són valors primordials en el marc ideològic de la nostra ciutat.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure fomentant l’esforç i la disciplina, perquè defensem que la qualitat de la convivència a la ciutat està lligada a la capacitat de cadascú de desenvolupar la seva tasca amb excel·lència i exercint la formació contínua. Ens definim com a ciutadans i ciutadanes amb capacitat de sacrifici i esperit de superació, que actuem anhelant la feina ben feta, amb paciència i ordre. Esforçar-nos i ser disciplinats requereix
actuar amb perseverança.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure des del respecte actiu a les persones en l’àmbit privat i en l’espai públic. Respectem la diversitat, potenciem les actituds cíviques i recuperem la urbanitat basada en l’amabilitat i la consciència col·lectiva. Fem una crida per educar, comportar-nos educadament i per tenir cura d’allò que ens és comú. Respectar i respectar-nos requereix a més el compromís de dialogar, comunicar-nos i comprendre’ns mútuament, més enllà de la tolerància mútua, exercint el valor de manera proactiva.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure fomentant l’amor i l’estima cap al proïsme i envers la ciutat. Aquesta actitud implica reconèixer la legitimitat dels altres, superant l’interès propi des de l’altruisme i exercint empatia amb qui ens envolta. Reconeixent la vessant emocional de les relacions humanes, entenem que l’amor cap als altres i cap al que ens envolta és necessari per a la qualitat de la bona convivència a la ciutat. Ens comprometem a tenir cura dels que estan a prop nostre i a tractarlos amb tendresa. Reconèixer i estimar s’ha de traduir en compromís, sensibilitat i solidaritat.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure des de l’optimisme en totes les dimensions de la vida en comú a la ciutat. Treballem per fomentar l’autoestima de les persones per aconseguir un entorn positiu en el qual existeixin espais per a l’alegria i l’esperança en el futur. Sent optimistes aconseguirem que la bona convivència sigui, també, sinònim de felicitat.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometen a conviure promovent la confiança perquè entenem que la confiança fa que les relacions ciutadanes siguin fermes i sòlides. Relacionant-nos des de la credibilitat, amb respecte a la discrepància i amb esperit crític. Així construirem relacions basades en l’honestedat, la sinceritat i la lleialtat. Confiar ens ajudarà a viure en un entorn en el qual la seguretat sigui perceptible i palpable.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure compartint que l’austeritat és un valor que cal recuperar i defensar per guanyar el futur. Fent les coses seguint criteris de sostenibilitat, entesa com a l’optimització i la racionalització dels recursos. Aquest criteri és independent de la naturalesa dels recursos. A títol individual i col·lectiu, ser austers a través de l’estalvi, el seny i la prudència.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure des de la llibertat com a valor irrenunciable de la vida col·lectiva. Ens comprometem a defensar la llibertat com el valor sobre el qual reposa la democràcia. La democràcia només és possible perquè la ciutadania pren la decisió lliure de viure en comunitat acceptant certes regles, drets i deures comuns que tots hem de complir. Conviure amb llibertat implica participar de la vida pública i de la vida política des de la coresponsabilitat. Només amb les condicions per poder exercir el creixement personal i col·lectiu podrem assolir la felicitat.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure des de la responsabilitat mútua de totes les persones que la compartim. La responsabilitat en la seva dimensió comuna, la de la coresponsabilitat, ens ha de menar cap a actituds de maduresa, compromís, implicació i cooperació. La ciutat és de totes les persones que hi vivim, i totes som responsables del benestar i la qualitat de la convivència que s’hi assoleixi.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure fomentant la justícia i l’equitat com a valors irrenunciables sense els quals no és possible la convivència. Per assolir-les cal treballar per atansar la igualtat d’oportunitats de totes les persones que viuen a la ciutat. Evidentment, per construir aquesta ciutat ètica, el primer objectiu és reduir les desigualtats i evitar l’exclusió, i aquest repte s’ha d’afrontar de manera conjunta entre l’administració i la societat civil. La solidaritat i l’equitat són valors primordials en el marc ideològic de la nostra ciutat.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat