LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 1999
ÍNDEX

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 1999

Principals dades de la liquidació:


Estat d'execució de l'Ajuntament, per capítols (any corrent i tancats)  (euros)
Finançament de les modificacions de crèdit per capítols  (euros)
Exercicis tancats per capítols  (euros)
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Ingressos) (euros)
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Despeses) (euros)
Càlcul del Romanent de tresoreria de l'Ajuntament i dels seus OOAA  (euros)
Balanç de situació a 31/12/99  (euros)
Compte de resultats de l'exercici a 31/12/99  (euros)


Liquidació d'Ingressos (euros)

Liquidació de despeses

 

per anar amunt