Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell

El Text Refós del Pla General d'Ordenació de Sabadell es va aprovar definitivament el 31 de juliol de 2000. L'acord d'aprovació es publica al DOGC el 2 d'octubre de 2000.

Nota previa en relació al contingut d'aquesta web

El Text Refós del PGMOS contingut en aquestes pàgines té caràcter exclusivament Informatiu.

La procedència i el contingut de la informació gràfica dels plànols d'ordenació té les característiques següents:

 

Índex General

Procedència i objectius del Text Refós del PGMO de Sabadell

Normes urbanístiques i annexes

Normes urbanístiques

Títol I: Disposicions de caràcter general (pdf - 219 Kb)

Per a poder llegir els documents 'pdf' es necessari tenir instal·lada l'aplicació Acrobat Reader© d'Adobe , i configurar el seu navegador per visualitzar-los automàticament.

Descarrega l'Acrobat Reader aqui:
getacro.gif (2143 bytes)

Títol II: Règim urbanístic del sòl (pdf - 86 Kb)
Títol III: Disposicions relatives a l'ordenació (pdf - 344 Kb)
Títol IV: Regulació dels sistemes (pdf - 205 Kb)
Títol V: Regulació del sòl urbà (pdf - 385 Kb)
Títol VI: Regulació de sòl urbanitzable (pdf - 231 Kb)
Títol VII: Regulació de sòl no urbanitzable (pdf - 124 Kb)
Diposicions transitòries (pdf - 68 Kb)
Disposicions addicionals (pdf - 218 Kb)
Disposicions finals (pdf - 85 Kb)

Annexes

Justificació de les modificacions puntuals de Pla General d'Ordenació produïdes per aquest Text Refós.

Plànols d'ordenació