Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Contractació Pública

Contractació pública
Perfil del contractant
Històric Perfil C.
Plecs i models
Contractes anteriors
Contractes Menors
Transparència
Plecs Generals
  1. Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes administratius (gestió de serveis públics i contractes administratius especials) i als privats.
Aprovat pel ple municipal en sessió celebrada el 22 de febrer de 2006.
Instruccions internes de contractació de societats municipals
  1. Sabadell Equipaments i Serveis, S.L.U
Models normalitzats de documents a presentar per licitadors i contractistes
  1. Model general de declaració responsable o sol·licitud de participació
  1. Model especial per PYMES de declaració responsable o sol·licitud de participació en cas de contracte d'obres superiors a 1.000.000 euros o 100.000 en serveis
  1. Model especial per Unions Temporals d'empreses de declaració responsable o sol·licitud de participació
  1. Model de declaració de mitjans a adscriure (sobre2)
  1. Model de declaració de la part de l'objecte a subcontractar (sobre 2)

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat