Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Contractació Pública

Contractació pública
Perfil del contractant
Històric Perfil C.
Plecs i models
Contractes anteriors
Contractes Menors
Transparència
TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Aquesta pàgina presenta de forma transparent la informació estadística sobre els contractes de l'Ajuntament, modificacions produïdes, contractistes, proveïdors i concessionaris, i altres informacions rellevants.
La informació s'elabora sobre exercicis tancats (en algun cas per trimestres tancats) un cop s'ha fet el tancament i liquidació econòmica de l'exercici corresponent.
(a la pàgina de Perfil Contractant es pot cercar informació de detall sobre cada contracte, i al moment en que es van produint.)
Els contractes de l'Ajuntament de Sabadell
Inclou la informació sobre l'objecte del contracte, l'empresa adjudicatària i l'import econòmic. Estan classificats segons procediment de contractació, com contractes oberts, negociats, menors i restringits.
Estadística de contractes
Nombre de contractes, percentatges i volum pressupostari segons procediments de contractació
Modificacions de contractes
Contractes que han tingut modificacions tècniques, econòmiques, pròrrogues, etc.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat