Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Consell Escolar Municipal

Ets a: Educació, Formació i Lleure   >  Consell Escolar Municipal  > Composició i funcionament

Estudiar a Sabadell
Què i on estudiar?
Programa Ciutat i Escola
Consell Escolar Municipal
Què és el CEM?
Competències
Composició i funcionament
Temes a debat
Documents
Butlletí del CEM
Educació en el lleure
Composició i funcionament
Composició
El Consell Escolar Municipal està integrat per representants dels diferents col·lectius relacionats amb el món educatiu: l’Ajuntament, mares i pares d'alumnes, professorat, els propis alumnes, directors/es dels centres públics, titulars de centres concertats, personal d’administració i serveis, centres municipals, escoles bressol, escoles d’adults, els Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament, Serveis Socials d’Atenció Primària, Consells de Districte i entitats de lleure.

El Consell Escolar Municipal es compon de: President/a, Vicepresident/a, secretari/a i vocals.

Si voleu conèixer la composició del CEM i saber quins són els vostres representants premeu aquí
Funcionament
El Consell funciona en Plens i en Comissió Permanent, encara que també es poden crear comissions per tractar temes específics:
  • Ple
Al Ple del Consell Escolar Municipal correspon, entre d’altres atribucions, debatre i aprovar els informes i dictàmens, atendre les consultes que li faci l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, aprovar la memòria del CEM, proposar la creació de comissions, demanar informació i elevar informes i propostes a l’Administració educativa.
  • Convocatòria de les sessions
El règim de sessions està fixat en una sessió ordinària bimensual i altres extraordinàries que es puguin convocar si el tema ho requereix. Totes les sessions són convocades amb un mínim de 2 dies feiners d’antelació.
  • Quòrum d'Assistència
El Ple del Consell queda constituït vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres, que no pot ser mai inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.
  • Adopció d'acords
L’adopció d’acords s’ha de fer mitjançant votació ordinària, tret que el Ple acordi en algun cas concret la votació nominal o secreta.

Els acords s’han de prendre per majoria simple dels membres presents i en cas d’empat es farà una nova votació i si aquest persisteix decidirà el vot de qualitat del president.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat