Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Consell Escolar Municipal

Ets a: Educació, Formació i Lleure   >  Consell Escolar Municipal  > Competències

Estudiar a Sabadell
Què i on estudiar?
Programa Ciutat i Escola
Consell Escolar Municipal
Què és el CEM?
Competències
Composició i funcionament
Temes a debat
Documents
Butlletí del CEM
Educació en el lleure
Competències
El Consell Escolar Municipal ha de ser consultat per l’Ajuntament i l’Administració educativa respecte a les següents qüestions:
  • Determinació dels llocs escolars que s’han de crear, substituir o suprimir dins del municipi.
  • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumne.
  • Determinació dels criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d’ensenyament.
  • Fixació dels criteris de planificació i admissió d’alumnes als centres de la localitat.
  • Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa.
  • Proposta de criteris sobre la dotació de pressupostos i la variació de plantilles dels centres educatius.
  • Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu.
  • Les actuacions i normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars, amb incidència en el funcionament dels centres docents.
  • Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat