Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Consell Escolar Municipal

Ets a: Educació, Formació i Lleure   >  Consell Escolar Municipal  >  Temes a debat  > Procés ATP

Estudiar a Sabadell
Què i on estudiar?
Programa Ciutat i Escola
Consell Escolar Municipal
Què és el CEM?
Competències
Composició i funcionament
Temes a debat
Documents
Butlletí del CEM
Educació en el lleure

PROCÉS D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL NOU MODEL
D'ÀREES TERRITORIALS DE PROXIMITAT DELS
CENTRES EDUCATIUS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.
Consell Escolar Municipal de Sabadell


OBJECTIU DE LA COMISSIÓ DE TREBALL

Al mes de desembre del 2012 es va acordar crear una comissió de treball amb l'objectiu d'analitzar el model actual de zonificació, algunes dades sobre aquest model i quines eren les queixes o reclamacions recollides al llarg dels últims cursos en relació al tema de la zonificació.

Alguns elements que s'han tingut en compte i que justificaven aquest anàlisi eren:

- En relació a aquest tema les demandes ciutadanes han estat reiterades per fer una anàlisi en profunditat de l'actual model per tal de valorar la seva idoneïtat.

- Altres municipis grans com Sabadell també han revisat les seves zonificacions.

- Diversos estudis de fundacions o el mateix Síndic de Greuges de Catalunya han publicat informes que posen sobre la taula la necessitat de fer una anàlisi sobre els diferents models i fer propostes de models que promoguin l'escolarització equilibrada amb l'objectiu garantir l'equitat, amb un model de zonificació escolar heterogeni socialment.

QUÈ ÉS LA ZONIFICACIÓ ESCOLAR?

En el procés de preinscripció als ensenyaments obligatoris, la normativa estableix que ha d'existir una zonificació que permeti atorgar a cada infant una puntuació màxima per a les escoles que estiguin a la seva zona, en funció del domicili que fa constar la família en el moment de la preinscripció (pot ser el domicili familiar o el lloc de treball).

Aquesta puntuació serveix per ordenar les sol·licituds en el cas que el centre educatiu rebi més sol·licituds que places en té disponibles.

MODEL DE ZONIFICACIÓ ACTUAL A SABADELL

Actualment Sabadell està dividit en 13 zones que coincideixen majoritàriament amb la divisió dels sectors de ciutat. En el cas dels centres concertats existeixen a la ciutat zones on no hi ha oferta d'aquestes característiques, per aquest motiu s'han agrupat diverses zones per poder donar resposta a aquesta necessitat.

Podeu consultar el plànol amb la divisió de les zones i també el llistat de centres amb màxima puntuació a cada zona.


PROPOSTA D'UN NOU MODEL

El nou model proposat per la comissió del Consell Escolar Municipal planteja el manteniment de la divisó que té en compte els sectors de ciutat, ja que es considera que s'ha de donar prioritat al criteri de proximitat, i el territori que té com a referència el sector dóna resposta a aquesta necessitat.

Tenint en compte els problemes que la delimitació de zones ocasiona a aquelles famílies que s'hi troben properes a la divisió, s'ha optat per fer més flexibles aquestes línies divisòries i es proposa que, a més dels centres que tinguin a la seva zona, les famílies tinguin màxima puntuació per als 3 centres públics i els 3 centres concertats que tinguin més propers al seu domicili, siguin o no de la seva zona.

En conclusió, la proposta planteja màxima puntuació per:

- els centres que formen part de la zona de residència o treball de la família
- els 3 centres públics i els 3 centres concertats més propers, siguin o no de la seva zona

Aquesta proposta ofereix a les famílies:

- donar prioritat al criteri de proximitat
- major opcionalitat de centres (poden optar a un mínim de 6 centres)
- amplia el dret d'elecció de centre, ja que en alguns casos es podrà optar a centres de fora de la pròpia zona

Per facilitar la tasca a les famílies a l'hora de consultar a quins centres tenen màxima puntuació, es desenvoluparà una aplicació informàtica que permetrà realitzar aquest tipus de recerca.

Podeu consultar el plànol amb la divisió de les zones i també el llistat de centres amb màxima puntuació a cada zona.

CALENDARI DEL PROCÉS D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

- Inici de l'exposició pública: 23 d'octubre

- Termini per presentar al·legacions: fins al dia 15 de novembre, a través de la Secretaria del CEM (consell.escolar@ajsabadell.cat)

- Resolució de les al·legacions per part de la comissió del CEM: 19 de novembre

- Presentació al Consell Escolar Municipal: plenari del mes de desembre

- Trasllat del dictamen al Departament d'Ensenyament de la Generalitat: desembre 2013

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat