Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Consell Escolar Municipal

Ets a: Educació, Formació i Lleure   >  Consell Escolar Municipal  > Jornades 05-06

Estudiar a Sabadell
Què i on estudiar?
Programa Ciutat i Escola
Consell Escolar Municipal
Què és el CEM?
Competències
Composició i funcionament
Temes a debat
Documents
Butlletí del CEM
Educació en el lleure
LLEURE I EDUCACIÓ, UN REPTE PER A TOTHOM
Les Jornades Lleure i educació, un repte per a tothom, que es realitzaran a Sabadell els dies 14 i 15 d'octubre del 2005, neixen amb l’expectativa d’avançar de manera decidida en el camí del lleure a Catalunya a la recerca de punts de confluència entre l’educació formal, la no formal i la informal.

La trobada vol ser un punt de referència i un espai de reflexió per a tots els monitors del lleure, professionals o no, i per als pares i les mares que cerquen en l’espès bosc de la reconciliació horària un espai on el que és lúdic i l’aprenentatge s’entrellacin. Vol donar, alhora, sortida als nombrosos interrogants que els professionals de l’educació (tècnics d’ajuntaments, d’EAP, psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, educadors socials,...) es plantegen tan sovint quan es veuen abocats al treball transversal i a la multidisciplinarietat, en definitiva, quan es troben enfront de situacions que requereixen respostes complexes i dependents de múltiples factors.
La vinculació d’educació i lleure és una assignatura pendent que solament podrà tenir una resultant positiva si som capaços de fer una anàlisi detallada, des de la seva complexitat, al mateix temps que anem confegint el processos que ha d’assumir la nostra societat per a fer possible la vertebració de polítiques educatives integradores de la, cada dia, més complexa xarxa educativa.

La finalitat primera, doncs, d’aquestes jornades és assolir un grau de compromís tal que ens obri nous camins en el treball en comú entre els tres grans àmbits: els centres escolars, el lleure i la família.
Objectius de la jornada
  • Reflexionar arran del paper que juga i ha de jugar el lleure en la vida dels infants.
  • Consolidar el lleure com a espai educatiu al mateix nivell de les activitats de l’educació formal.
  • Detecció dels problemes que té plantejats el lleure educatiu.
  • Fer propostes de millora de cara al futur immediat i a curt termini.
  • Cercar fórmules per a la implicació de tota la ciutadania en l’àmbit del lleure infantil.
Continguts
  1. El paper del lleure en l'educació del futur.
  2. El lleure, agent de cohesió o d'exclusió
  3. Línies de treball en el desenvolupament del lleure infantil i juvenil.
INSCRIPCIONS
Telèfon: 93 745 3150 (Isabel Carrillo) i Fax: 93 7453153 fent constar les dades personals, i el sector de l'àmbit educatiu pel qual s'inscriu a les jornades.
AVENÇ DE PROGRAMA
DIA 14 D’OCTUBRE DEL 2005

17:30 Recepció, acreditacions i lliurament de material.
18:00 Presentació de les jornades a càrrec del tinent d’alcalde d’Educació i Convivència, Sr. Ramon Burgués.

18:15 Educar en el lleure: perspectiva en el s. XXI.
Conferència inaugural a càrrec del Sr. Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la UAB
19:45 El lleure una eina de cohesió en la diversitat.
Taula rodona a càrrec de:
· Sr. Miquel Àngel Essomba, professor de didàctica i organització educativa de la UAB
· Sra. Elisabeth Pérez, educadora social de Sabadell
· Sr. Xavier Noguera, responsable de l’esplai La Baldufa de Sabadell


DIA 15 D’OCTUBRE DEL 2005

9:00 Presentacions:
1. Les activitats extraescolars: una aproximació a la realitat de Sabadell
2. Temps d’oci. Resultats d’una enquesta a joves, pares i mares de Sabadell
9:45 Pannell d’experiències (esplais, esports, empreses, AMPAs,
ajuntaments...).
11:15 Pausa i piscolabis
11:45 La corresponsabilitat en el lleure: mestres, mares i pares i monitors.
Taula d’experts a càrrec de:
· Sra. Roser Batlle, pedagoga
· Sr. Joan Segarra, pedagog
12:30 Grups de treball
13:15 Conclusions
13:45 Clausura de les jornades a càrrec de l’ Alcalde de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat