Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Agenda21+10
Indicadors i fites de l'Agenda 21+10


El pla d'acció de l'Agenda 21+10 es recolza en un sistema de 30 indicadors i 18 fites de gestió al 2020, que parteixen dels indicadors i resultats recollits durant el període 2002-2010. El sistema d'indicadors és un conjunt de paràmetres que s'obtenen amb periodicitat regular (anualment de forma habitual) i que té com a funció primordial el seguiment de l'evolució d'aspectes clau en el procés d'assoliment del desenvolupament sostenible plantejats a l'Agenda 21 + 10. També tenen la finalitat de donar a conèixer a la població de Sabadell els canvis que es produeixen en vectors ambientals i estratègics i impulsar la implantació del Pla.


INDICADORS AGENDA 21+10
1. Població (habitants) (2019)
2. Ocupació urbana del sòl (%) (2013)
3. Verd urbà (m2/habitant) (2018)
4. Arbrat (nombre arbres) (2018)
5. Superfície forestal ordenada (%) (2013)

7. Desplaçaments amb transport públic col•lectiu (nombre desplaçaments) (2018)
8. Accessibilitat del transport per persones amb mobilitat reduïda (%) (2018)
9. Carrers amb prioritat per vianants (%) (2019)
10.Flota municipal amb tecnologies eficients (%) (2018)
11.Utilització del punt blau i mobiblau (nombre entrades) (2018)
12.Recuperació dels residus municipals (%) (2018)
13.Recuperació dels residus industrials (%) (2017)
14.Valorització de material dels residus municipals (%) (2018)

16.Abastament d'aigua municipal (m3/habitant). (2018)

18.Gestió de les aigües residuals (%) (2018)
19.Utilització de les aigües depurades (%) (2019)
20.Estat ecològic dels rius (indicador BFILL) (2018)
21.Consum final d'energia (MWh/any) (2018)

23.Producció local d'energies renovables (kWh/any) (2018)
24.Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics (2018)
25.Emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle (tones CO2 eq. / habitant / any) (2018)
26.Activitats d'educació ambiental (nombre) (2019)
27.Centres adherits a l'Agenda 21 Escolar (nombre) (2019)
28.Despesa municipal en medi ambient (EUR) (2018)
29.Població Ocupada (%) (2018)
30.Usuaris de biblioteques (nombre) (2018)

** Indicadors no disponibles:
6.Desplaçaments de la població (%)
15.Intensitat de producció de residus de l'economia local (t / milions d'EUR).
17. Intensitat de consum d'aigua de l'economia local (m3/milions d'EUR).
22.Intensitat energètica de l'economia local (tep / milions d'EUR).


FITES 2020


- 50 centres adherits a l'Agenda 21 Escolar
- 25 activitats del programa Ciutat i Escola amb metodologies d'aprenentatge-servei
- 71 tep/milió d'euros d'intensitat energètica local
- 20% de reducció del consum d'energia primària
- 20% de reducció de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH)
- 20% d'augment de contribució d'energies renovables al consum
- 100 litres d'aigua / habitant i dia de consum d'aigua de xarxa per ús domèstic
- 5% de reutilització d'aigües no potables
- 3,5 litres / euro d'intensitat del consum d'aigua local
- 100% de superficie de gespa amb telegestió de reg
- 66% de quota de mobilitat sostenible en mobilitat quotidiana en dia feiner en desplaçaments per treball
- 50% de desplaçaments no motoritzats
- 30% de vehicles de la flota municipal amb tecnologies eficients
- 66% de la superfície forestal municipal gestionada
- 10,4 m2 / habitant de superfície de verd urbà
- 1,29 kg / habitant i dia de generació de residus municipals
- 60% de valorització materia dels residus municipals (al 2026)
- 50% de taxa de recollida selectiva bruta dels residus municipals en pes

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat