Annex 2: Sectors a desenvolupar pel planejament especial

Resum de superfícies, aprofitament urbanístic i aprofitament mitjà en els sectors de sòl urbanitzable programat

1.

El present Text Refós del Pla General proposa pels dos quatrienis del Programa d'Actuació el desenvolupament de sis sectors de sòl urbanitzable programat que són els següents:
Sector "Can Llong"
Sector "Castellarnau"
Sector "Cifuentes"
Sector "Can Gambús"
Sector "Sant Pau de Riu sec"
Sector II "Can Roqueta"
(Sector B)
(Sector C)
(Sector D)
(Sector E)
(Sector F)
(Sector G)
(pdf - 92 Kb )
(pdf - 92 Kb )
(pdf - 94 Kb )
(pdf - 138 Kb )
(pdf - 141 Kb )
(pdf - 138 Kb )
Plànol d'emplaçament dels sectors del planejament especial
2. En aquests sectors el Pla General preveu les reserves de sòl destinades a sistemes locals que s'estableixen segons els estàndards mínims legals per a cada zona, distribuint els estàndards sobrers respecte dels mínims, proporcionalment a la superfície d'aquests.
3. En aquests sectors el Pla General adscriu a cada un d'ells diversos sistemes generals.
4. Els coeficients d'homogeneïtzació han estat calculats per a cada sector amb independència del conjunt de sectors i tenint en compte el següent:

Els coeficients de repercussió es basen en els valors del sòl existents a la Ciutat segons usos, tipologies i localització.

Els coeficients de rigidesa a la demanda valoren la facilitat de sortida en el mercat de sòl d'aquest tipus d'usos i el seu cost financer: capital invertit, terminis d'execució i ritme previsible de vendes.

5. L'aprofitament mitjà per a cada sector és el següent:
Sector "Can Llong"
Sector "Castellarnau"
Sector "Cifuentes"
Sector "Can Gambús"
Sector "Sant Pau de Riu sec"
Sector II "Can Roqueta"
(Sector B)
(Sector C)
(Sector D)
(Sector E)
(Sector F)
(Sector G)
0,503 ua /m 2 sòl
0,563 ua /m 2 sòl
0,406 ua /m 2 sòl
0,380 ua /m 2 sòl
0,307 ua /m 2 sòl
0,430 ua /m 2 sòl