LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2002
ÍNDEX
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2002

 Memòria explicativa del compte general (pdf)
 Quadres annexes a la memòria (pdf)

Informe de l'Interventor (pdf)
 Decret d'aprovació de la liquidació de 2002 (pdf)

Principals dades de la liquidació (pdf):

Estat d'execució de l'Ajuntament, per capítols (any corrent i tancats)
Exercicis tancats per capítols (Ingressos - Despeses)
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Ingressos)
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Despeses)
Càlcul del Romanent de tresoreria de l'Ajuntament i dels seus OOAA
Balanç de situació a 31/12/02
Compte de resultats corrents de l'exercici a 31/12/02
Compte de resultats de l'exercici a 31/12/02

Liquidació d'Ingressos (ptes.)

Liquidació de despeses