LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2001
ÍNDEX
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2001

Resum gràfic (presentació PowerPoint97)

Memòria explicativa del compte general (Word97)
Quadres annexes a la memòria (Excel97)

Informe de l'Interventor (Word97)
 Decret d'aprovació de la liquidació de 2001

Principals dades de la liquidació:

Estat d'execució de l'Ajuntament, per capítols (any corrent i tancats)
Exercicis tancats per capítols (Ingressos - Despeses)
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Ingressos)
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Despeses)
Càlcul del Romanent de tresoreria de l'Ajuntament i dels seus OOAA
Balanç de situació a 31/12/01
Compte de resultats corrents de l'exercici a 31/12/01
Compte de resultats de l'exercici a 31/12/01

Liquidació d'Ingressos (ptes.)

Liquidació de despeses


La reproducció total o parcial d'aquest CD per qualsevol procediment, com també la distribució d'exemplars mitjancant lloguer i préstec, resten rigorosament prohibides sense l'autorització escrita de l'Ajuntament.

Sortir