PRESSUPOST 2007
ÍNDEX

1- Bases d'execució del pressupost
2- Partides ampliables

PRESSUPOST D'INGRESSOS


3- Classificació econòmica d'ingressos
4- Pressupost d'ingressos per articles i capítols
5.1- Detall del pressupost d'ingressos ordenat per econòmic
5.2- Pressupost d'ingressos comparativa 2006-2007

PRESSUPOST DE DESPESES


6- Classificació dels programes
7- Memòria i objectius dels programes
8- Fitxes numèriques per programes
9- Classificació orgànica
10.1- Partides de despeses ordenades per orgànic
10.2- Pressupost de despeses
11- Classificació econòmica de despeses
12- Partides de despeses ordenades per econòmic
13- Classificació funcional
14- Partides de despeses ordenades per funcional

PRESSUPOST CONSOLIDAT


15- Pressupost consolidat
16- Pressupost dels organimses autònoms i empreses mercantils:
16.1- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)
16.2- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell S.L.
16.3- Servei de Recaptació Municipal de Sabadell (SERESA)
16.4- Centre de Fires i Congressos Sabadell S.L.
16.5- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL
16.6- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)
16.7- Promoció Econòmica SL
16.8- Sabadell Equipaments i Serveis

ANNEXES DEL PRESSUPOST


17- Pressupost d'ingressos per capítols 2006-2007
18- Pressupost de despeses per capítols 2006-2007
19- Pressupost per departaments i tipus de despesa
20- Pressupost per programes i tipus de despesa
21- Programa d'inversions
22- Gràfics