PRESSUPOST 2000
ÍNDEX

PRESSUPOST
Bases d'execució del pressupost

Partides ampliables

Principals dades pressupostàries:
Pressupost consolidat
  [en Pessetes]  [en Euros]
Pressupost d'ingressos per capítols  [en Pessetes]  [en Euros]
Pressupost de despeses per capítols  [en Pessetes]  [en Euros]
Pressupost per departament i tipus de despesa [en Pessetes]   [en Euros]
Pressupost per programes i tipus despesa [en Pessetes]   [en Euros]
Pressupost per activitats i tipus despesa [en Pessetes]   [en Euros]
Programa d'inversions [en Pessetes]   [en Euros]

Pressupost d'Ingressos

Pressupost de despeses


LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 1998

Principals dades de la liquidació:


Estat d'execució de l'Ajuntament, per capítols (any corrent i tancats)
Finançament de les modificacions de crèdit per capítols
Exercicis tancats per capítols
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Ingressos)

Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Despeses)
Càlcul del Romanent de tresoreria de l'Ajuntament i dels seus OOAA
Balanç de situació a 31/12/98
Compte de resultats de l'exercici a 31/12/98


Liquidació d'Ingressos

Liquidació de despeses

 

per anar amunt