Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Natura i Medi Ambient

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  Compra Verda  > Treballant per la compra verda

Treballant la compra verda

Per millorar el paper de l'administració com a consumidora, s'aposta clarament per treballar en aquestes línies de treball:

A. Millora dels plecs de contractació.
B. Millora de l'execució dels serveis i de la qualitat dels productes.
C. Bones pràctiques internes.A. Respecte a la millora dels plecs de contractació:
1. Introducció de clàusules ambientals en els plecs de contractació a nivell d'acreditar una millora ambiental en el procés de fabricació o servei.
Exemple A1. Equips informàtics.
APARTAT CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Article 11.- El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l'execució del contracte.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d'envasat, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporació


2. Introducció de clàusules ambientals en els plecs de contractació a nivell d'acreditar una millora ambiental del producte.
Exemple A2. Equips informàtics - Pendent d'implantació.
Plec per al subministrament d'equip informàtic - Apartat 1. 2. REQUERIMENTS TÈCNICS AMBIENTALS.
"Tots els equips ofertats hauran de complir amb els requeriments de consum energètic definits en la darrera versió del estàndard Energy Star. Com a acreditació es podrà presentar l'etiqueta Energy Star o qualsevol altra documentació acreditativa que consideri el licitador.
• Els monitors hauran de complir amb els requisits d'emissions electromagnètiques definits a l'estàndard TCO'99 o posteriors. Com a acreditació es podrà presentar la certificació TCO o qualsevol altra documentació acreditativa que consideri el licitador.
• Els nivells de soroll [en LWad] dels ordinadors, no podran sobrepassar els següents nivells (calculats segons EN ISO 7779:2001 i expressats segons ISO 9296:1988 o equivalents):
o Emissions em mode repòs = 40 dB(A)
o Emissions quan s'accedeix el lector de disc = 45 dB(A)
• Es valoraran nivells de soroll inferiors.
• Per allargar la vida útil dels equips, els ordinadors hauran d'estar dissenyat de manera que els components siguin fàcilment accessibles i es puguin canviar (memòria, disc dur, unitat de DVD, targetes gràfiques, etc.).
• Es valorarà que els equips minimitzin el contingut de substàncies perilloses d'acord amb els criteris establerts a alguna ecoetiqueta oficial com l'Àngel Blau, l'Etiqueta Ecològica Europea , el Cigne Nòrdic, el TCO'99 (o posterior) o equivalents. El licitador podrà presentar la certificació d'alguna d'aquestes ecoetiquetes o tota la documentació acreditativa que demostri el compliment dels requeriments de substàncies perilloses d'alguna d'aquelles.

B. Respecte a la millora de l'execució dels serveis i la qualitat dels productes:

1. Introducció de clàusules ambientals en els plecs de contractació per productes reciclats.
Exemple B1. Paper reciclat -Ajuntament de Sabadell.
Condicions de subministre de paper reciclat
APARTAT CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Apartat Primer. "paper 100% reciclat, de color blanc, en format DIN A4, de gramatge 80 g/m2, de 500 fulls cada paquet, pel sistema de dipòsits.Es valorarà el % de blancor del paper reciclat, així com la seva qualitat"
- Apartat segon. "El paper ofertat haurà de complir les normatives mediambientals vigents en el moment del seu subministrament, durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge. I concretament haurà d'estar produït amb el sistema “Totally chlorine-free” (TCF). Per tal d'acreditar les esmentades característiques mediambientals i la qualitat del paper, s'haurà de presentar certificació de la denominació TCF, expedida per organismes oficials"

2. Exigència de bones pràctiques ambientals en els criteris d'execució del servei.
Exemple B2. Equips multifunció - Ajuntament de Sabadell.
Es promociona la utilització d'equips compartits multipersonals per regularitzar consums, manteniments i tota la despesa derivada.

C. Respecte a les bones pràctiques internes:

1.Reduir el volum de productes que es consumeixen, o sigui, consumir menys; tant de material d'oficina com de recursos energètics.


2. Reduir la despesa energètica.
Exemple C2. Programa 50/50 per centres educatius. Ajuntament de Sabadell.
Programa d'estalvi energètic voluntari per centres educatius amb incentius econòmics per estalvi en consums elèctrics i de gas.

3.Reutilitzar el material.

4. Per últim, recollir selectivament i gestionar correctament el material i els residus.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat