Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Parc Agrari Sabadell

Parc Agrari Sabadell
Què és?
Situació i accessos
Funcionament
Contacte
Activitats
Cultius i productes
On es poden comprar?
Espais de lleure
Col·laboradors
Documentació
Estació Meteorològica
FUNCIONAMENT

Els espais naturals periurbans situats prop de les ciutats, com el Parc Agrari, ajuden a mitigar les causes i els efectes negatius del canvi climàtic. Com a resultat de la urbanització excessiva, a les ciutats es registren temperatures més elevades que en les zones no urbanizades del seu perímetre en el fenòmen que es coneix com a "illa de calor". Aquest increment de la temperatura està causat per diversos factors, entre els que destaquen els materials utilitzats en la construcció d´edificis i l´emissió de calor a través de l´ús d´aparells de calefacció i de refrigeració. Els espais naturals periurbans juguen un paper important en la disminució de les temperatures locals a partir de l´absorció de l´energia solar mitjançant els processos de fotosíntesi o evaporació de l´aigua, a més de retenir la humitat, aportar sensació de frescor i ombra.
A part de contribuïr al refredament de les ciutats i a la purificació de l´aire, els espais naturals periurbans disposen d´un important patrimoni natural, geològic i cultural, acullen activitats d´oci i esport, activitats educatives i, en general, contribueixen a una millora de la qüalitat de vida dels ciutadans el que reverteix positivament des d´un punt de vista social i econòmic.

Gestió dels terrenys

La propietat del sól del Parc Agrari és en un 78% titularitat privada (gestionat per pagesos i artesans agroalimentaris) i en un 22%, titularitat pública.

L'any 2007, l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van acordar la creació de la Fundació Miquel Agustí que, en els terrenys públics del Parc, porta a terme la investigació, recerca i desenvolupament de cultius agraris autòctons per a la seva posterior comercialització en els mercats de proximitat.

L´Ajuntament dóna suport als pagesos per a la transferència tecnològica i a per a la promoció dels seus productes en els mercats de proximitat

El Parc Agrari de Sabadell forma part de la xarxa europea Fedenatur (Federació Europea d'Espais Naturals Periurbans) i de la Xarxa Custòria del Territori (XCT).

Pla Director

El Parc Agrari disposa del Pla Director per a la Gestió i el Desenvolupament del Parc Agrari de Sabadell, que, d'acord amb les directrius de la Unió Europea sobre desenvolupament rural, estableix un seguit d´actuacions per aconseguir que el Parc sigui un espai de qüalitat agrària, amb un alt valor paisatgístic en harmonia amb l´entorn natural i l´espai urbà que l´envolta.

El Pla Director fixa les accions per a assegurar la viabilitat econòmica de les explotacions agràries i ramaderes, la promoció dels seus productes com a marca de qüalitat en els mercats de proximitat, per a potenciar l'ús educatiu i social de l'espai agrari i per a vincular-lo amb altres projectes i iniciatives similars.

Per altra banda, la redacció del Pla Especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell, dota de la seguretat jurídica necessària al Parc Agrari per garantir-ne la seva pervivència i la seva capacitat de desenvolupament empresarial. El Pla Especial estableix, així mateix, la creació d´un òrgan de gestió que vetlla per al seu bon funcionament.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat