Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Parc Agrari Sabadell

Parc Agrari Sabadell
Què és?
Situació i accessos
Funcionament
Contacte
Activitats
Cultius i productes
On es poden comprar?
Espais de lleure
Col·laboradors
Documentació
Estació Meteorològica
DOCUMENTACIÓ
PLA DIRECTOR


El parc disposa des de l´any 2005 d´un Pla Director per a la seva gestió i desenvolupament. En el document s´hi detallen les línies d´actuació amb els objectius i mesures per fer possible el projecte.

Línia 1:
Aconseguir un espai periurbà de qüalitat agrària amb un alt valor paisatgístic en harmonia amb l´entorn natural i l´espai urbà que l´envolta

Línia 2:
Dotar l´espai del Parc Agrari d´infraestructures i serveis eficients que consolidin la viabilitat de les explotacions agràries

Línia 3:
Promoure un model agrícola i ramader economicament viable i ambientalment sostenible

Línia 4:
Promoure un model de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris concertat i/o participat amb el sector productiu

Línia 5:
Desenvolupar el potencial educatiu i d´usos amb l´objectiu de difondre els seus valors ecològics, ambientals, productius, culturals i de recerca sense interferències amb l´activitat agrària

Línia 6:
Incorporar el parc a les xarxes associatives de custòdia i de desenvolupament dels espais agraris, de l´entorn natural i els espais periurbans
© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat