Servei de Mediació Comunitària
CARTA DE SERVEIS
  • Processos formals de mediació en els diferents àmbits de la convivència ciutadana (familiars, veïnals, escolars, associatius, etc.)
Gestió directa dels conflictes a través d'un procés formal de mediació conduit pels professionals del Servei. Les intervencions es fan a dos nivells:

- Entrevistes individuals d'anàlisi i orientació: Són sessions individuals de treball que tenen per objecte ajudar-vos a analitzar la vostra situació de conflicte i avaluar opcions viables de solució.

- Taules de diàleg: Són sessions de treball que tenen per objecte facilitar el diàleg entre totes les parts afectades per una situació de conflicte, per tal de cercar solucions de consens, satisfatòries per tots.
La nostra intervenció es basa en els models de la mediació reparadora, les pràctiques restauratives i el model de no inculpació de Maines i Robinson.
És una intervenció integral, que incorpora a les víctima/es i l'agressor/s, però també al grup classe, les famílies i el centre educatiu.
S'intervé a diferents nivells: Sensibilització, intervenció directa en el cas, seguiment posterior a la intervenció i prevenció.

El centre educatiu és el que ha de sol·licitar expressament la intervenció.
Són accions que, adreçades de manera específica a les comunitats de veïns i veïnes, tenen per objecte millorar la seva organització i funcionament.

Comprenen accions informatives i d'assessorament; accions de suport a la convivència, l'organització i gestió de la comunitat; d'acompanyament en la presa de decisions i accions de caràcter formatiu.
Com a centre adscrit al registre del Centre de Mediació de Dret Privat, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el Servei de Mediació Comunitària us informarem sobre com us podeu acollir a una mediació, pel que fa a processos de separació i divorci, i tramitarem la vostra sol·licitud al Centre de Mediació.
  • Tallers formatius de divulgació i sensibilització en la cultura de la mediació
Tallers de caràcter pedagògic i de sensibilització que tenen per objecte la formació i capacitació en habilitats socioafectives, comunicatives i de gestió positiva del conflicte.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat