Servei de Mediació Comunitària
AVANTATGES DE LA MEDIACIÓ
  • Frena i rebaixa l'escalada del conflicte.
La mediació introdueix la reflexió i la gestió de les emocions en el procés d'abordatge dels conflictes i trenca així les dinàmiques de confrontació que provoquen i acceleren la seva escalada.
  • No hi ha guanyadors ni perdedors.
La mediació treballa des d'una perspectiva cooperativa i no adversarial.
Això significa que la solució al conflicte només podrà ser aquella que millor reculli els interessos i necessitats de totes les parts.
  • No malmet les relacions personals.
La mediació cerca el restabliment de la comunicació i la comprensió dels diferents interessos i punts de vista, de manera que la relació entre les parts no es malmet i, en moltes ocasions, millora.
  • La mediació garanteix l'acompliment dels acords
Com que son les persones afectades les que decideixen com cal resoldre el problema, les solucions s'ajusten a les seves necessitats i interessos concrets i, així, el compromís amb l'acompliment dels acords és major.
  • És més ràpida que altres vies de resolució de conflictes
  • És gratuïta
L'Ajuntament ofereix la mediació en el marc de la xarxa de recursos municipals.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat