Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Tràmits municipals

Domiciliació de tributs
Plusvàlua: Valoració i autoliquidació
Autoliquidació: impost construccions, instal·lacions i obres
Autoliquidació: taxa per llicències urbanístiques
Preu Públic: servei de realització d´obres a la via pública
Consultar els meus tràmits
Què és la taxa de Residus?
Sabadell s'ha afegit durant l'any 2004 a la resta de municipis de la comarca i de Catalunya i ha creat la nova taxa de resiuds, seguint les recomanacions de diferents organismes.

Es tracta d'un tribut anual que contribueix a millorar el medi ambient, ja que no només busca solucions per a les escombraries, sinó que també ajuda a tractar adequadament la resta de residus que genera Sabadell.


Com es calcula l'import de la taxa?
En el cas de domicilis:

La taxa es calcula a partir de dos paràmetres diferents:

  1. El nombre de residents que comparteixen l'habitatge i
  2. El valor cadastral de l'habitatge.
La taxa és equivalent a la suma de quota segons el nombre de residents més la quota corresponent al tram del valor cadastral de l'habitatge.
Taula amb l'assignació de quotes segons el nombre d'habitants per habitatge:
Número de residents a l'habitatge Quota (Euros)
Habitatges buits 20
1 resident 25
2 resident 30
3 resident 35
4 resident 40
5 resident 45
6 resident 50
7 o més residents 60
Trams assignats per valor cadastral dels habitatges:

Trams de valor cadastral Quota (Euros)
Fins a 35.000,00 € 8
entre 35.000,01 i 45.000,00 € 10,4
entre 45.000,01 i 60.000,00 € 13,8
entre 60.000,01 i 90.000,00 € 20,7
entre 90.000,01 i 180.000,00 € 41,4
més 180.000,01 € 49,5
En el cas d'activitats econòmiques:

La nova taxa es calcula a partir de dos paràmetres diferents:

  1. El valor cadastral de l'establiment i
  2. Tipus d'establiment.
La taxa és equivalent al 0,0135 per cent del valor cadastral de l'establiment multiplicat pel coeficient assignat a l'establiment.
Taula de classificació:
Classificació de tipus d'establiment Coeficient
A 0 5
A 10
B 11
C 12
D 13
E 14
F 15
G 16
H 17
Exempcions i bonificacions per a domicilis
Bonificacions que s'apliquen sense sol·licitud:
Un 5% per als usuaris del sistema de recollida pneumàtica.

Un 20% per a les masies i els habitatges situats a una distància superior a 500 metres dels punts d'aportació.
Exempcions i bonificacions que s'han de sol·licitar expressament:
Un 90% per a les famílies que acreditin la selecció del paper i cartró, el vidre, els envasos i la selecció i tractament propi de la fracció orgànica.

Un 20% per a les famílies que acreditin 9 o més entrades de residus als Punts Blaus municipals.

Exempció o una bonificació del 75%, 50% o 25% segons els ingressos anuals bruts i el nombre de membres de la unitat familiar, i d'acord amb les codicions següents:

No es paga Bonificació del 75% Bonificació del 50% Bonificació del 25%
Residents Ingressos fins a: Ingressos fins a: Ingressos fins a: Ingressos fins a:
1 6.871,20€ 7.214,76€ 7.558,32€ 7.901,88€
2 11.681,04€ 12.265,09€ 12.849,14€ 13.433,20€
3 o més 13.706,00€ 14.391,30€ 15.076,60€ 15.761,90€
Percentatge de bonificació màxim:
El conjunt de bonificacions aplicables a un mateix titular no pot superar el 90% de la quota tributària.
Termini per beneficiar-se de les exempcions, bonificacions i subvencions:
El termini màxim per presentar les sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2005.
En el cas de bonificacions o exempcions per ingressos no caldrà adjuntar la declaració de la renda.

Descarregueu el model d'instància per sol·licitar beneficis fiscals (PDF 229 KB)
Exempcions i bonificacions per a activitats professionals i empresarials
Bonificacions que s'apliquen sense sol·licitud:
Un 5% per als usuaris del sistema de recollida pneumàtica.

Un 50% per als subjectes passius no exempts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que tributin per quota municipal.
Exempcions i bonificacions que s'han de sol·licitar expressament:
  • Una bonificació del 90% per a empreses que disposin d'una certificació de gestió ambiental ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui els residus generats. Les empreses que acreditin haver iniciat un procés per obtenir la certificació tindran una bonificació del 30%.
  • Una bonificació del 20%, 30% o 60% per als subjectes passius titulars d'activitats econòmiques que acreditin la gestió específica d'1, 2, 3 o més fraccions específiques del residu, respectivament.
  • Exempció de la quota per als titulars d'activitats comercials, de serveis, professionals i industrials que gestionin tots els residus que produeixin mitjançant un gestor privat autoritzat.
  • Exempció per a les escoles concertades que col·laborin amb l'Ajuntament en les campanyes de sensibilització, difusió i foment de la recollida selectiva de residus.
Percentatge de bonificació màxim:
El conjunt de bonificacions aplicables a un mateix titular no pot superar el 90% de la quota tributària.
Termini per beneficiar-se de les exempcions, bonificacions i subvencions:
El termini màxim per presentar les sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2005.

Descarregueu el model d'instància per sol·licitar beneficis fiscal (PDF 79 KB)
Documentació que cal presentar:
Les empreses i els professionals que gestionen una o diverses fraccions del residu o bé que gestionen tots els residus generats han de presentar la Declaració de Producció de Residus Municipals. Cal presentar 3 exemplars: 2 per l'administració i 1 pel sol·licitant.

Model de Declaració per descarregar (PDF 229 KB)

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat