Image

   
   
PRESSUPOST 2012  
                                       
Data d'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2012: 5 de gener de 2012  
1 - Bases d’execució del pressupost  
2 - Annexos a les Bases  
   2.1 - Partides ampliables  
   2.2 - Subvencions nominatives  
                                       
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Web Pressupost d’ingressos 2012  
3 - Classificació econòmica d’ingressos  
4 - Pressupost d’ingressos per capítols i articles  
5 - Pressupost d’ingressos per classificació econòmica  
                                         
PRESSUPOST DE DESPESES
Web Pressupost de despeses 2012  
6 - Classificació dels programes  
7 - Objectius dels programes  
8 - Classificació orgànica  
9 - Partides de despeses ordenades per orgànic  
10 - Classificació programes  
11 - Partides de despeses ordenades per programes  
12 - Classificació econòmica  
13 - Partides de despeses ordenades per econòmic  
                                         
PRESSUPOST CONSOLIDAT
Web Pressupost consolidat  
14 - Pressupost consolidat  
                                         
PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MERCANTILS
15- Agència Tributària de Sabadell    
16- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)    
17- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell    
18- Centre de Fires i Congressos Sabadell S.L.    
19- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.    
20- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)    
21- Promoció Econòmica S.L.    
22- Sabadell Equipaments i Serveis, S.L.    
                                       
ANNEXOS DEL PRESSUPOST
23 - Pressupost d’ingressos per capítols 2011 - 2012  
24 - Pressupost de despeses per capítols 2011 - 2012  
25 - Pressupost per departaments i tipus de despesa  
26 - Programa d’inversions  
                                       
                                       

Índex