Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni

Ets a: patrimoni  > PEPPS

Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS)
Des de l'any 2007, Sabadell disposa d'una nova eina per tal de preservar el patrimoni històric, afavorir-ne la rehabilitació i permetre nous usos. En definitiva, per fer possible que el patrimoni de la nostra ciutat no desaparegui.

El document urbanístic que permet la preservació del patrimoni de la ciutat de Sabadell és el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS).

Aquest document té per objectiu protegir i promocionar els usos actuals a una sèrie d'elements diversos que configuren el nostre territori:

- Edificis amb interès patrimonial
- Espais d'expectativa arqueològica i elements amb protecció arqueològica
- Espais d'interès mediambiental i arbres monumentals
- Paleontologia

En total el PEPPS protegeix un conjunt de 584 elements patrimonials del nostre terme municipal, entre elements del patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic.

La diversitat d'elements incorporats en el catàleg municipal del patrimoni ve motivat pel fet que s'entén el valor del patrimoni no tant des del punt de vista d'element individual, com de la identificació en un territori on succeeixen els episodis de la nostra història. L'objectiu principal és la preservació d'elements configuradors del paisatge urbà, més enllà dels elements individuals. Els elements individuals tenen valor quan són elements configuradors del paisatge urbà, en ésser rellevants des del punt de vista històric, arquitectònic, tècnic, arqueològic i com a fonfiguradors del territori.


El PEPPS està estructurat en 5 parts:

1. Memòria del document: es referencien els criteris de selecció dels elements i es sintetitzen els aspectes principals que configuren el patrimoni de Sabadell.

2. Estudi econòmic i financer: especifica les mesures econòmiques de suport a la investigació arqueològica i de recuperació arquitectònica que durà a terme l'Ajuntament.

3. Normativa: estableix la normativa que regirà la preservació i recuperació del patrimoni de la ciutat. La normativa es divideix en quatre parts, les quals fan referència als instruments de gestió comuns i a la normativa específica pel que fa a patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic.

4. Documentació gràfica: els plànols normatius permeten la delimitació dels diversos elements que gaudeixen de la protecció del catàleg patrimonial.

5. Catàleg: s'hi recullen les fitxes que regulen la intervenció que es pot dur a terme en cada element objecte de protecció. En aquest cas, les fitxes regulen les intervencions en el patrimoni arquitectònic, espais d'interès mediambiental i espais d'expectativa arqueològica.


Instruments de gestió del patrimoni

El PEPPS, com a document municipal, constitueix l'instrument principal per a la protecció del patrimoni i com a base per tal de gestionar-lo.

Per garantir la seva gestió, l'Ajuntament impulsa, per una part, actuacions interdepartamentals que possibilitin la recerca i difusió en l'àmbit de l'arqueologia, la gestió dels espais d'interès mediambiental, així com el seguiment, impuls i autorització en la rehabilitació d'edificis patrimonials.

Per una altra part, i a banda de la implicació dels diversos departaments municipals, l'Ajuntament s'ha dotat de dos instruments específics per a la gestió del patrimoni històric: l'Oficina del Patrimoni i la Taula del Patrimoni.

L'Oficina del Patrimoni és un òrgan de gestió de l'Ajuntament de Sabadell, creat l'any 2007. Té com a missió la gestió i l'impuls de la investigació i difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic situat dins del terme municipal de Sabadell.

La Taula del Patrimoni té un paper important com a òrgan consultiu municipal. Valora les actuacions que es duen a terme en el patrimoni històric per tal de garantir que les intervencions de rehabilitació o restauració en el patrimoni històric siguin realitzades de forma correcta.
© Oficina de Patrimoni, tots els drets reservats - Nota legal - Accessibilitat - Contacte