Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni

Ets a: patrimoni  > PEIPU

Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà de Sabadell (PEIPU)
El Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà de Sabadell (PEIPU) s'ha anat consolidant com una eina útil per a la pràctica arquitectònica a la ciutat, o millor, com un instrument de sensibilització i gestió dels projectes arquitectònics en la seva vessant més ciutadana, més cultural si es vol; és a dir, d'expressió de la preocupació per la cultura arquitectònica en la construcció i renovació de la ciutat. Aquest document urbanístic es recolza sobre múltiples pilars: es connecta amb la idea de patrimoni històric entès com a memòria col·lectiva; amb la realitat de l'espai urbà entès com a conformador de trama, de teixit; amb el dret col·lectiu a gaudir d'un entorn ordenat i respectuós amb el passat; amb la idea de ciutat com arxiu de la memòria i dipositària de valors a preservar.

Accedir al document complet de la memòria del PEIPU: http://www.sabadell.net/pdf/paisatge_urba/memoria.pdf
(Puede acceder al documento en castellano al final de la página)

A la normativa el document es fixen tres graus de regulació diferenciats, en funció del nivell de pervivència de determinats valors del paisatge urbà enumerats al capítol II de la normativa.

Aquests tres graus normatius són d'aplicació en els tres àmbits físics (plànols normatius P/4.1 i P/4.1-zoom) següents:

- el primer àmbit, que engloba als altres dos, comprèn el conjunt del sòl urbà del terme municipal i ve regulat per les Normes d'Aplicació Urbana d'aquest Pla Especial (àmbit NAU)

- el segon àmbit (àmbit NAG), recull el centre i els eixamples industrials del segle XIX i disposa d'una regulació pròpia: les Normes d'Aplicació General, a banda de la regulació del nivell superior que també li és d'aplicació.

- el tercer nivell de regulació concreta diversos aspectes dels regulats en l'apartat precedent i afecta petits subàmbits, delimitats en el plànol normatiu P/4.1 (àmbit NAE).

En aquests subàmbits és d'aplicació, a banda de la normativa definida per
als nivells anteriors, les Normes d'Aplicació Específica.

Accedir al document complet de la normativa del PEIPU: http://www.sabadell.net/pdf/paisatge_urba/normativa.pdf
(Puede acceder al documento en castellano al final de la página))

Qualsevol intervenció en l'àmbit del Pla Especial que, per la seva ubicació, per les pròpies dimensions de la futura actuació o bé per les característiques de la proposta, pugui tenir a criteri dels serveis tècnics, un paper determinant en el paisatge, haurà de passar per la Comissió del paisatge i recollir aquells aspectes que del seu pas se'n derivin.

Quan per raons de la naturalesa complexa de la proposta o per la singularitat del lloc, els sol·licitants de la llicència d'obra ho estimin necessari, podran demanar l'opinió raonada de la Comissió del Paisatge, tant durant el procés d'informació de la llicència d'obra, com de forma prèvia a la sol·licitud.

Documentació per a sol·licitar una Llicència d'Obres Majors

Accedir a la fitxa de les Normes d'Aplicació General (NAG)

Accedir a la fitxa de les Normes d'Aplicació Específiques (NAE)

Accedir al conjunt del document amb els plànols normatius, i fitxes NAG i NAE. http://www.sabadell.cat/Actuacio/p/pla_paissatge_cat.asp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentación en castellano:


© Oficina de Patrimoni, tots els drets reservats - Nota legal - Accessibilitat - Contacte