Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a:...EDAR Riu Sec

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
Depuradora del Ripoll
Depuradora Riu Sec
Col·lectors
Emissari d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Ordenança d´abocaments
Nous Projectes
Publicacions
Tràmits
Activitats
Enllaços d´interès
Depuradora del riu Sec
EDAR Riu Sec
Posada en marxa:

La planta físico-química es va inaugurar el mes de febrer de 1992 i consta d'un tractament primari, amb opció de tractament físico-químic, per a un cabal mitjà de 50.000 m³/dia.

L'agost de 1997, es va posar en funcionament la segona fase, amb un tractament biològic, amb digestió anaeròbia de fangs, per a un cabal de 33.000 m³/dia.

L'any 2007 es van iniciar les obres d'ampliació amb un tractament de Bioreactors de Membrana (MBR) pioner a l'estat Espanyol que permetrà la reutilització directa de l'aigua depurada.

Població:

Dóna servei a una població de 200.000 habitants equivalents, pertanyents a Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

Característiques bàsiques del sistema de sanejament:
Cabal mitjà diari: 33.000 m³/dia
Procés de depuració: Físico-químic i biològic. Permet la reducció d'un 92% de la contaminació dissolta i dels sòlids en suspensió
Quantitat de l'aigua Entrada Sortida
Concentració mitjana DBO5 550 mg/l 20 mg/l
Concentració mitjana SS 630 mg/l 35 mg/l
Sequedat final del fang 25%
Dades analítiques:
Col·lectors:

6786,1 metres de llargària que recull les aigües de Sant Quirze del Vallès i Sabadell.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat