Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Urbanisme

Urbanisme
PGMOS
PEIPU
Exposició pública - Espai Públic
Exposició Pública - Obres d´Equipaments
Exposició pública - Urbanisme
Suspensió de llicències
Informació pública de llicències
Indicadors de transparència
Urbanisme - Documents en exposició pública
Gestió urbanística:
Convenis:
Planejament urbanístic:
Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell als sistemes urbanístics situats al carrer de Colom i la plaça de Josep Masllovet (MPG-100)
Document en exposició pública durant el termini d'un mes
Edicte
Document comprensiu
Memòria i normativa
Plànols informatius
i-1 Situació. E: 1/10.000
i-2 Fotoplà. E: 1/1.000
i-3 Planejament vigent. E: 1/1.000
Plànols normatius
o-1 Qualificació urbanística. Ordenació volumètrica. E: 1/1.000
o-2 Execució del planejament. E: 1/1.000
o-3 Perfil regulador. Servituds aeronàutiques. E: 1/250 - E: 1/1000
Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de la reserva d'equipament local situada a la plaça de Jean Piaget (PE-125)
Document en exposició al públic des del 15 de febrer de 2017 i pel termini d'1 mes.
- Memòria i normativa
- Plànols d'informació
- Plànols d'ordenació
La documentació facilitada referent a les figures de planejament en exposició pública és un extracte de la documentació oficial. La documentació completa és consultable a la Unitat de Registre i Informació Urbanística, carrer del Sol num.1, 3ra. planta (Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres)

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat