Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Urbanisme

Urbanisme
PGMOS
PEIPU
Exposició pública - Espai Públic
Exposició Pública - Obres d´Equipaments
Exposició pública - Urbanisme
Suspensió de llicències
Informació pública de llicències
Indicadors de transparència
Urbanisme - Documents en exposició pública
Gestió urbanística:
Convenis:
Text del conveni entre l'Ajuntament de Sabadell, la societat Mas Duran SA i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart per a l'adquisició de part de la finca denominada Manso Feu i del Castell de Can Feu (C-196)
En relació amb l'expedient de referència, en data 25 de maig de 2017, el Ple de l'Ajuntament va aprovar sotmetre el text del conveni entre l'Ajuntament de Sabadell, la societat Mas Duran SA i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart per a l'adquisició de part de la finca denominada Manso Feu i del Castell de Can Feu a informació pública pel termini d'UN MES al Butlletí Oficial de la Província d'acord amb l'article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Text del conveni
Plànols
Planejament urbanístic:
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D'ORDENACIÓ DE SABADELL AMB RELACIÓ ALS PARÀMETRES REGULADORS DEL SISTEMA D'ORDENACIÓ PER VOLUMETRIA ESPECÍFICA. (MPG-118)
Document en exposició pública des del 18 de juliol fins al 18 de setembre
Edicte
Document comprensiu
Memòria i normativa
Modificació del pla de millora urbana Pi i Margall - Papa Pius XI (Unitat d'Actuació 45) (PMU-124)
Document en exposició pública des de l'11 de juliol fins al 12 de setembre
Edicte
Document comprensiu
Memòria i normativa
Plànols informatius
Plànols normatius
Plànols annexes
Annexos
La documentació facilitada referent a les figures de planejament en exposició pública és un extracte de la documentació oficial. La documentació completa és consultable a la Unitat de Registre i Informació Urbanística, carrer del Sol num.1, 3ra. planta (Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres)

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat