Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Urbanisme

Urbanisme
PGMOS
PEIPU
Exposició pública - Espai Públic
Exposició Pública - Obres d´Equipaments
Exposició pública - Urbanisme
Suspensió de llicències
Informació pública de llicències
Indicadors de transparència
Urbanisme - Documents en exposició pública
Gestió urbanística:
Informació pública del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació UA-94 del PGMOS (SR-94)
Edicte
Projecte
Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'espai lliure inclòs dins la Modificació del Pla de millora urbana Pi i Margall - Papa Pius XI (Unitat d'actuació 45 de Sabadell) (PU-169)
Edicte
Projecte
Informació pública del Projecte de reparcel·lació del sector Artèxtil de Sabadell (SR-168)
Edicte
Projecte
Plànols
Informació pública de la Modificació del Projecte de reparcel·lació de l'Àrea A14-TN “Sol i Padrís - Balmes” de Sabadell (SR-170)
Edicte
Projecte
Convenis:
Planejament urbanístic:
PLA DE MILLORA URBANA PER A DESENVOLUPAR L'ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D'ÚS (A15TN) ON S'UBICA EL VAPOR DEL CAL BORNI DUCH (PMU-130)
Document en exposició pública des del 6/6/2018 fins al 6/7/2018
Edicte
Document comprensiu
Memòria i Normativa
Annexes
Plànols informatius
Plànols d'ordenació
Plànols de serveis urbanístics
Plànols annexes
Pla especial urbanístic d'assignació d'ús i ordenació de volums de la dotació comunitària (clau c.9) situada al carrer de Migdia 52 - Sabadell (PE-126)
Document en exposició pública fins al 5 de maig
Edicte
Resum comprensiu
Document unitari
Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell a l'entorn de la casa Montllor (MPG-119)
Document en exposició pública fins al 6 d'abril
Edicte
Document unitari
Pla especial urbanístic de desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions en el Portal Sud de Sabadell (PE-127)
Document en exposició pública des del 6 d'octubre fins al 6 de novembre
Edicte
Document comprensiu
Memòria i normativa
Plànols informatius
Plànols d'ordenació
Plànols annexes
Pla de millora urbana d'ordenació de volums a la plaça de Frederica Montseny (PMU-128)
Document en exposició pública des del 6 d'octubre fins al 6 de novembre
Edicte
Document comprensiu
Memòria i normativa
Plànols informatius
Plànols d'ordenació
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D'ORDENACIÓ DE SABADELL AMB RELACIÓ ALS PARÀMETRES REGULADORS DEL SISTEMA D'ORDENACIÓ PER VOLUMETRIA ESPECÍFICA. (MPG-118)
Document en exposició pública des del 18 de juliol fins al 18 de setembre
Edicte
Document comprensiu
Memòria i normativa
La documentació facilitada referent a les figures de planejament en exposició pública és un extracte de la documentació oficial. La documentació completa és consultable a la Unitat de Registre i Informació Urbanística, carrer del Sol num.1, 3ra. planta (Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres)

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat