Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Tràmits municipals

Domiciliació de tributs
Plusvàlua: Valoració i autoliquidació
Autoliquidació: impost construccions, instal·lacions i obres
Autoliquidació: taxa per llicències urbanístiques
Preu Públic: servei de realització d´obres a la via pública
Consultar els meus tràmits
casa
Prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades pels particulars
Què és el preu públic?
De conformitat amb el preveuen els articles 41 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix un preu públic per a la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades pels particulars.

Les obres consisteixen en : Obres de construcció, modificació o supressió de guals. Obres de connexió a les xarxes de clavegueram. Obres de reparació de rasa defectuosa de ramal de connexió.

En el supòsit que el particular vulgui fer ell mateix les obres abans esmentades, ha de dipositar una fiança en metàl·lic equivalent a l'import de l'obra d'acord amb les mateixes tarifes dels preus públics.

El retorn de la fiança es farà efectiu un cop finalitzada l'obra, amb informe favorable previ dels serveis tècnics municipals i un cop transcorregut un termini de garantia de 2 mesos des de la comunicació, per part de l'interessat, de final d'obra.


Qui ha de pagar el preu públic ?
Estan obligades al pagament del preu públic, segons les tarifes fixades en la ordenança fiscal 5.2, les persones o entitats que sol·licitin la prestació d'aquest servei.
Com puc tramitar l'autoliquidació de la plusvàlua?
Feu-ho per Internet
 1. Feu clic sobre el Tipus d'autoliquidació
 1. Imprimiu el document de pagament i el document justificador de presentació.
 1. Fes el pagament per INTERNET
 1. Un cop realitzada l'autoliquidació, es podrà presentar a l'Ajuntament juntament amb la sol·licitud de llicència.
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme. C. del Sol, 1 3a planta


L'autoliquidació també podeu abonar-la:
 • A qualsevol entitat bancària que tingui oficina a Sabadell.
 • Als seus caixers automàtics pel sistema de codis de barres.
 • Mitjançant una transferència bancària, indicant el núm. d'ordre de l'autoliquidació als números de compte següents:
  Banc de Sabadell: 0081 5154 24 0001588560
  Caixa de Sabadell: 2059 0000 91 98099153-8
 • Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (SAC Urbanisme).

Quan haig de pagar el preu públic ?
L'obligació de pagar el preu públic o dipositar la fiança neix en el moment de sol·licitar la prestació del servei.
info
On puc trobar més informació?
Disposeu d'informació complementària consultant l'ORDENANÇA FISCAL 5.2 .

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat