Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Agčncia Tributāria de Sabadell
Presentaciķ d'ofertes en venda per gestiķ directa
Consultes més freqüents
Quč s'ha de fer per participar en la subhasta com a licitador en sobre tancat?
(premeu a sobre de la icona corresponent per descarregar-vos els documents en format word o pdf)
L'interessat ha de presentar un sobre tancat
amb la solˇlicitud
per participar en la venda directa, on consigni la quantitat que ofereix pel bé. L'import ofert haurā de cobrir l'import mínim d'adquisiciķ.

Al contrari que en les subhastes no hi ha oferiment d'imports subjectes a trams. En la modalitat de venda mitjanįant la gestiķ i adjudicaciķ directa, el preu ofert serā el preu de l'adjudicaciķ en el cas de ser l'oferta més alta presentada.
He de presentar una oferta en sobre tancat per licitar en venda per gestiķ directa. Com ho puc fer?
1.- S'ha de presentar el sobre tancat
a les dependčncies de l'Agčncia Tributāria de Sabadell, des de l'endemā de la data de la subhasta que va quedar deserta i fins a la data límit per a la presentaciķ d'ofertes que s'assenyala en cada lot, i que serā fins la data que s'indiqui en l'edicte de venda en gestiķ directa.
Malgrat aixō, la Mesa de subhasta podrā prorrogar l'esmentat termini fins al māxim de sis mesos, en el supōsit que en el termini prčviament establert no s'hagin presentat ofertes o les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin els requisits econōmics suficients.
El sobre haurā de contenir la solˇlicitud:
(premeu a sobre de les icones per descarregar la solˇlicitud en word o pdf)
per participar-hi, amb indicaciķ de l'import de l'oferta que feu i la resta de les dades corresponents, que trobareu en la relaciķ de béns embargats d'aquesta pāgina web.

L'oficina de presentaciķ registrarā el sobre i estendrā el resguard del dipōsit , una cōpia del qual quedarā en el vostre poder perquč pugueu acreditar que vau lliurar l'import dipositat, i que és el document que us habilitarā per licitar.
2.- S'ha de constituir un dipōsit
Només per a aquells lots o béns que expressament s'indiqui. Aquest dipōsit ha de cobrir l'import de garantia que s'estableixi i que consistirā en un percentatge del 25% del tipus de subhasta en primera licitaciķ, el qual s'indicarā en cada lot. Heu de constituir-lo mitjanįant efectiu o xec bancari a favor de l'Ajuntament de Sabadell. Els dipōsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar. Heu de lliurar-lo per separat del sobre tancat.

Resultarā adjudicatari del lot qui hagi ofert la quantitat més alta, i haurā de pagar la diferčncia entre el dipōsit constituīt, en el supōsit que s'hagi fet, i el preu ofert o preu d'adjudicaciķ. L'ingrés s'haurā de fer en el mateix acte o dins dels 15 dies hābils següents, mitjanįant efectiu o xec bancari a favor de l'Ajuntament de Sabadell. En el cas de no rematar (pagar el preu de l'adjudicaciķ) dins aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrā l'import del seu dipōsit, i restarā a més obligat a rescabalar l'Administraciķ pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficācia de l'adjudicaciķ.

Es procedirā a la devoluciķ dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris a partir de l'endemā de la data de subhasta mitjanįant venda en gestiķ directa. L'Agčncia Tributāria de Sabadell us retornarā l'efectiu o el xec que va servir per la constituciķ del dipōsit.
On puc obtenir el sobre i la solˇlicitud per participar en la venda directa?
Podeu descarregar tant el sobre com la solˇlicitud per participar en la venda directa, on indicareu la vostra oferta.
Descarregar el sobre tancat en venda directa:
(premeu a sobre de les icones per descarregar els documents en word o pdf)
Descarregar la solˇlicitud per participar a la venda directa:
A l'oficina de l'Agčncia Tributāria de Sabadell també hi trobareu sobres i solˇlicituds ja impresos.
Resum final, del que s'ha de fer per participar en el procediment de venda directa:
(premeu a sobre de la icona corresponent per descarregar-vos els documents en format word o pdf)
Descarregar el sobre tancat en venda directa
Descarregar la solˇlicitud per participar a la venda directa
Empleneu ambdķs documents amb les dades necessāries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.

Poseu la solˇlicitud amb la indicaciķ de la vostra oferta dins del sobre i tanqueu-lo.

Adreceu-vos a l'oficina de l'Agčncia Tributāria de Sabadell dins els terminis corresponents. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i acrediteu la constituciķ de l'import del dipōsit (25% del tipus de licitaciķ), mitjanįant efectiu o xec bancari a favor de l'Ajuntament de Sabadell. Heu de lliurar-lo per separat del sobre tancat.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat