Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  > El parc agrari

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
El Parc Agrari
En el Pla General d'Ordenació de Sabadell, el sòl no urbanitzable comprèn les àrees del territori municipal caracteritzades pel seu interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic on no es permeten processos d'urbanització de caràcter urbà, per tal de potenciar la continuïtat i millora de les condicions naturals d'aquests sòls, els seus valors mediambientals i la seva funció d'espais oberts a l'entorn de la ciutat.

El sòl classificat com a no urbanitzable constitueix una única zona general rural on una de les finalitats previstes quant a la seva regulació és la de preservar i promocionar la millora de les explotacions agràries. Les funcions pròpies d'un espai agrari, els usos que s'hi donen, l'estructura, el paisatge, etc., han d'anar referides a un espai ordenat a partir d'un pla de gestió, on el seu àmbit quedi clarament definit.
Parc Agrari
En els darrers mesos s'ha treballat en la redacció d'un conveni de col·laboració amb la cooperativa agrària de Sabadell i Comarca, SCCL, per al desenvolupament d'estudis i/o d'activitats de foment dels usos, conreus, activitats agrícoles en general i de les eines concretes de gestió del sistema agrari del futur Parc Agrari de Sabadell. Aquestes propostes hauran de remetre's al Protocol del Rodal perquè faci els suggeriments que cregui oportuns.

El Ple del mes de novembre del 2005 es va aprovar el Pla Director per la gestió i el desenvolupament del Parc Agrari de Sabadell. En aquest document hi ha les línies d'actuació amb els objectius i mesures per fer possible el desenvolupament d'aquest parc. Les línies d'actuació en són sis:

Línia 1:
Aconseguir un espai periurbà de qualitat agrària amb un alt valor paisatgístic en harmonia amb l'entorn natural i l'espai urbà que l'envolta.

Línia 2:
Dotar l'espai del Parc Agrari, d'infrastructures i serveis eficients que consolidin la viabilitat de les explotacions agràries.

Línia 3:
Promoure un model agrícola i ramader econòmicament viable i ambientalment sostenible.

Línia 4:
Promoure un model de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris concertat i/o participat amb el sector productiu.

Línia 5:
Desenvolupar el potencial educatiu i d'usos amb l'objectiu de difondre els seus valors ecològics, ambientals, productius, culturals i de recerca sense interferències amb l'activitat agrària.

Línia 6:
Incorporar el Parc Agrari de Sabadell a les xarxes associatives de custodia i de desenvolupament dels espais agraris, de l'entorn natural i els espais periurbans.
Estudi de sòls i fertilitzacions
Els darrers anys, alguns pagesos del nostre terme municipal van aplicar fang de depuradora en alguns camps de conreu com a fertilitzant. Aquesta aplicació es va fer seguint el protocol establert per la Junta de Residus i va obligar el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat a redactar una Ordenança reguladora de l'aplicació dels residus orgànics amb destinació agrícola per poder controlar aquesta nova pràctica agrària, entre d'altres. Al mateix temps, amb l'objectiu d'avaluar i conèixer quin tipus de sòls hi ha a Sabadell i les seves característiques, es va encarregar un estudi dels metalls pesants als sòls del terme municipal de Sabadell on es mostrejaven quadrícules de 10 ha de sòl on s'analitzaven la textura, pH, conductivitat, matèria orgànica, carbonats, nitrats, fòsfor i potassi, s'analitzaven també els metalls pesants segons el Reial Decret 1310 i s'elaborava un mapa de sòls d'interès agrícola.
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat