Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  > Manteniment

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Servei integral de manteniment
Es tracta d'un servei de neteja i manteniment bàsic i integral del rodal i del riu Ripoll per garantir que totes les petites incidències quotidianes que es produeixen es puguin resoldre de manera immediata i amb un procediment d'actuació ràpid i àgil. Aquest servei es va posar en funcionament, de manera experimental amb un equip format per un oficial i dos operaris, a la tardor de 1998. Des d'aleshores aquest servei ha funcionat sense interrupció i s'ha incrementat de manera progressiva el seu pressupost i els equips de treball.
L'empresa que ha donat i que dóna actualment cobertura a aquest servei és CIPO, CCCL. En aquests moments hi ha quatre equips de treball diaris amb una presència al territori de 7 hores al matí, els quals es distribueixen segons les feines que tenen assignades mitjançant una programació setmanal. Tanmateix, aquest servei disposa també d'un servei d'emergència per a fer front qualsevol incidència que pugui sorgir fora de l'horari de treball habitual.
CIPO treballant a la Clota
Equip de manteniment
 • Un equip tècnic i administratiu, que organitza, coordina i planifica d'acord amb els serveis tècnics de la secció del Ripoll-Rodal els diferents treballs que cal efectuar.
 • 4 oficials i 8 operaris de presència diària al territori.
Durant el període de vacances i festius els efectius queden reduïts a la meitat.
Treballs de l'equip de manteniment
 • Neteja de punts d'abocament incontrolats (entre d'altres, consisteix en la retirada dels materials abocats, el seu reciclatge i el transport a un abocador controlat).
 • Manteniment de la xarxa de camins del Ripoll i del rodal de Sabadell (entre d'altres, consisteix en reparacions del ferm inferiors a 100 m, reparació dels trencats d'aigües pluvials, reparació dels desguassos, neteja de la vegetació).
 • Manteniment de la franja de seguretat (neteja selectiva de vegetació, retirada d'arbres morts...).
 • Manteniment de tota la senyalització existent al Ripoll i rodal de Sabadell.
 • Manteniment de les fonts del rodal de Sabadell (entre d'altres consisteix en el manteniment del brollador, del mobiliari i de l'entorn inclosa la vegetació).
 • Manteniment dels itineraris existents en el rodal de Sabadell (senyalització, neteja selectiva de vegetació de l'itinerari, reparació de ponts, manteniment dels desguassos, manteniment del ferm...).
 • Manteniment dels parcs periurbans: Castellarnau, la Salut i Sant Julià-Can Deu.
 • Arranjament dels escocells de l'arbrat del camí del riu Ripoll i àrees d'estada.
 • Manteniment del reg automàtic dels arbres plantats al riu Ripoll.
 • Condicionament, neteja i desbrossada dels marges dels camins d'accés al riu.
 • Neteja de les papereres de les àrees d'estada i dels guals del riu Ripoll.
 • Poda i esporga dels arbres.
 • Altres feines de manteniment no definides en els apartats anteriors.
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat