Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  >  Projectes  > Clausura d'abocadors

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Projectes de clausura d'abocadors
S'ha presentat un projecte a l'Agència de Residus de Catalunya per clausurar dos abocadors (font del Quimet i talú del C/Vosges) per un import de 85.919€.
  • Font del Quimet
Està prevista la retirada de residus voluminosos i l'estesa de terra vegetal amb una hidrosembra i revegetació bàsica. També hi ha previst la formació d'un intinerari d'accés fins a la font amb una col·locació de tanca de fusta.
  • Talús del C/Vosges
Les actuacions de clausura previstes són:
La creació de berma de treball amb formació d'explanada a meitat del talús.
  • Retirada de residus voluminosos i domèstics amb medis manuals i transport al centre de tractament.
  • Formació de drenatges.
  • Col·locació de tanca de fusta.
  • Col·locació de cartell d'abocador clausurat.
Separació
Mitjançant els “ajuts per a clausura d'abocadors municipals fora d'ús” concedits per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya s'han clausurat, per un import total de 158.093,20 €, tres abocadors: Raval d'Amàlia, talús de Somosierra i can Roqueta.
  • Raval d'Amàlia
Era un abocador on hi predominaven els residus de tipus domèstic i voluminosos. L'impacte visual era elevat, ja que es troba al costat de la carretera a Granollers. La clausura va consistir en la retirada dels voluminosos amb aportació de terres. En la part superior, es va habilitar una petita àrea d'estada de sauló amb bancs.
  • Talús de Somosierra
Els abocaments eran de tipus domèstic, amb diverses andròmines, mobles i embalatges. Es situa en el límit de la trama urbana de la Clota a Can Puiggener, en el talús del Ripoll. El seu impacte paisatgístic era elevat. Es va procedir a netejar l'entorn, retirar els voluminosos, aportar terres vegetals i fer una zona d'aparcament amb una barana de protecció al talús. Es va fer una zona de pas amb bancs, també es van plantar 12 lledoners i es va hidrosembrar el talús.
Bancs barana
  • Can Roqueta
Dels 3, és l'abocador més gran, on s'han calculat uns 13.000 m3 de residus, essent la majoria runes de construccions. L'acumulació ha estat feta al llarg dels anys i durant la construcció del polígon industrial de Can Roqueta. Les mesures correctores que s'han aplicat han estat l'aportació de terres, formació de dues petites dunes, construcció d'un camí perimetral, com a recuperació d'aquest espai de lleure, hidrosembra, plantació de 30 pins i 50 lledoners. A l'actualitat s'està executant la darrera fase consistent en la revegetació d'aquest espai.
Can Roqueta
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat