Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  > Gestió forestal

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Gestió forestal

S'entén per gestió forestal les activitats que es realitzen al bosc amb l'objectiu de mantenir-lo, transformar-lo, obtenir-ne beneficis o reconstruir-lo. En el nostre entorn, on la pressió humana és molt forta, cal gestionar-lo, intervenint-hi tant de manera directa com indirecta. Els criteris emprats es basen en la conservació, la silvicultura i la prevenció d'incendis forestals.

Serra de Sant Iscle

En els darrers anys, i dins del servei de manteniment del Ripoll i rodal, es fan treballs forestals als indrets on la freqüentació humana és important. Aquests treballs consisteixen en la retirada de l'arbrat i el brancatge mort com a conseqüència de fortes ventades, nevades i llargs períodes de pluja. Tanmateix l'arranjament de camins és una actuació que va estretament lligada amb la gestió forestal, ja que una xarxa de camins en condicions és vital per a la prevenció i necessària per a les activitats forestals.

Des de la secció del Ripoll-Rodal es treballa també, des de 3 línies ben diferenciades:

  • Control de llicències forestals

Des d'aquesta vessant es pretén tenir-ne coneixement, assessorar i supervisar els propietaris forestals de les actuacions que es fan al bosc, ja sigui aprofitaments forestals per a consum propi, estassades, podes selectives, tales com roturacions. Mitjançant la sol·licitud d'una llicència municipal, es té coneixement del que es vol fer al bosc i com s'actuarà. Tota intervenció, a més, ha de tenir l'autorització de l'Oficina Comarcal del DARP al Vallès Occidental. Tanmateix la fusta que es treu ha de ser retirada del bosc i tot el brancatge generat ha de ser retirat o bé triturat “in situ” per incorporar-lo al sòl.

  • Tractaments fitosanitaris

Aquest apartat es combat des de dos fronts: la prevenció i la curació. De forma preventiva s'actua contra l'assecada dels xiprers mitjançant els corresponents tractaments antifúngics d'ampli espectre. També s'actua contra la caparreta de les alzines i oliveres de forma curativa que a la vegada ens prevé dels atacs de negreta. S'efectuen tractaments per pal·liar atacs d'escolítids als pins.

Quant a curació, anyalment s'actua contra la processionària i els escolítids dels pins als parcs de la Salut, Sant Nicolau i Castellarnau i contra la caparreta de les oliveres i les alzines.

  • Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)

La funció principal d'aquests plans és la gestió forestal de la finca, sobretot l'aprofitament de la fusta. En el cas del rodal de Sabadell, l'activitat principal de les finques és l'agrària i la forestal apareix com una activitat secundària. Els PTGMF tenen una estructura en què consta: la situació legal i administrativa, la descripció de la finca i l'anàlisi de mercats, els aprofitaments forestals, la infraestructura per a la prevenció i lluita contra els incendis, la definició dels objectius, la parcel·lació i característiques de la planificació, el programa d'aprofitaments i millores amb el resum econòmic i la cartografia.

Al terme municipal de Sabadell avui hi ha 4 PTGMF aprovats, el de la finca la Barata, Ca n'Argelaguet, Ribatallada i el de Can Deu. L'Ajuntament de Sabadell té aprovat el PTGMF de Can Faixero, una finca propietat de l'Ajuntament que es troba emplaçada a Castellar del Vallès.

D'aquests PTGMF del nostre municipi, el de Can Deu i de Ribatallada tenen com a objectiu principal la protecció del bosc.

En els darrers anys, des del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, s'ha estat treballant en temes silvícoles i forestals amb els objectius de conservació, silvicultura i prevenció d'incendis forestals. Amb aquesta experiència de treball, s'ha pogut constatar que els beneficis obtinguts són molts i que la gestió forestal duta a terme amb treballadors especialitzats és una futura ocupació en emergència. L'experiència de l'any anterior va ser molt positiva i és per aquest motiu que es va optar per seguir oferint aquest pla d'ocupació un any més.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat