Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a:...Inventari de camins de Sabadell

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Inventari de camins del municipi de Sabadell
En el mes de març de 2003, es va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera) per elaborar un inventari de camins del municipi de Sabadell.

Aquest inventari es va lliurar al juliol i hi consten tots els camins o pistes per a vehicles, els camins ramaders documentats, els senders homologats i els camins que integren la xarxa bàsica de camins tradicionals. La metodologia de treball va consistir en la interpretació de fonts documentals i l'aplicació de tècniques d'anàlisi territorial.
Els resultats de l'inventari han donat una classificació de 210 camins, dels quals la major part corresponen a camins rurals. Tota la informació, tant gràfica com alfanumèrica es gestiona mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG). L'inventari classifica els camins en funció de tres categories funcionals: camí de ferradura (camins que no són transitables amb vehicles motoritzats), camí rural (són transitables amb vehicles motoritzats) i camí desaparegut (fan referència essencialment als camins històrics o ramaders que recorren trams urbans o trams que han esdevingut carretera).
Taula 1: Camins totals
Camí de ferradura 13'44 km 8'11 %
Camí rodal 121'26 km 73'16 %
Desapareguts 31'06 km 18'74 %
TOTAL 165'76 km 100'00 %
Taula 2: Camins històrics respecte el total de la xarxa
Camins històrics
Altres
TOTALS
Inclosos els desapareguts
71'20 km 42'96 %
94'55 km 57'04 %
165'76 km 100'00 %
Respecte a la xarxa actual
40'15 km 29'81 %
94'55 km 70'19 %
134'70 km 100'00 %
Taula 3: Camins ramaders respecte el total de la xarxa
Camins ramaders
Altres
TOTALS
Inclosos els desapareguts
11'47 km 6'92 %
154'29 km 93'08 %
165'76 km 100'00 %
Respecte a la xarxa actual
8'82 km 6'55 %
125'88 km 93'45 %
134'70 km 100'00 %
Taula 4: Classificació dels camins segons la titularitat
Titularidat pública
Titularitat privada
Titularitat indeterminada
TOTAL
Inclosos els desapareguts
76'34 km 46'05 %
58'41 km 35'24 %
31'61 km 18'71 %
165'76 km 100'00 %
Respecte a la xarxa actual
49'47 km 36'73 %
58'41 km 43'36 %
26'82 km 19'91 %
134'70 100'00 %
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat