Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Ripoll

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Ripoll  > El Parc Fluvial del Ripoll

El Ripoll
Parc Fluvial
El Parc d´oci i lleure
El Parc Industrial
Patrimoni del Ripoll
El parc natural
Els horts
Millora de les aigües
Activitats
El Parc Fluvial del Ripoll

En les últimes dècades Sabadell ha viscut d'esquena al riu. La qualitat de les seves aigües ha patit les conseqüències del ràpid creixement de la ciutat i de la forta implantació industrial que es va produir entre els anys 50 i 60.

La degradació del riu s'ha fet aclaparadora i l'especial configuració del Ripoll al seu pas per Sabadell no ha afavorit gens l'apropament dels ciutadans ni el seu reconeixement com a espai d'interès natural. Sovint se l'ha vist només com una frontera entre la ciutat i la rodalia o se l'ha utilitzat com una clavaguera a cel obert.

El projecte

El projecte del Parc Fluvial del Ripoll neix amb un propòsit: aturar la degradació, estimular la recuperació i dissenyar un futur on siguin compatibles l'ús social i l'econòmic i alhora es respectin els seus recursos naturals i valors mediambientals.

El resultat ha de ser un parc fluvial, de continuïtat supramunicipal, que afegeixi als usos tradicionals i seculars, els altres de tipus recreatiu, cultural i educatiu, d'acord amb les necessitats socials actuals i amb la riquesa dels recursos existents.

El projecte es fonamenta en la millora de la qualitat de l'aigua i del seu entorn, acomplint diversos objectius: la recuperació de l'ecosistema aquàtic, la protecció dels béns i persones davant les avingudes i la recuperació i creació de nous espais verds i de ribera per als ciutadans de Sabadell.

Riu, horta, industria i ciutat
Els parcs

El Projecte del Parc Fluvial es caracteritza per la convivència de cinc àmbits d'interès específic al seu interior, els quals hem denominat: parc cultural, parc industrial, parc d'horta, parc de lleure i parc natural, constituït cadascun pels seus corresponents elements materials, les seves lògiques d'implantació i d'activitat, les seves relacions i els seus intercanvis i les seves pròpies necessitats de millora i recuperació.

La recuperació

Amb el projecte corresponent als Fons de Cohesió 1995-1999, es va realitzar la primera fase de protecció i millora dels marges del riu Ripoll en el seu tram central. En la segona fase, inclosa en el projecte corresponent als Fons de Cohesió 2000-2006, es pretén finalitzar aquestes obres que consisteixen en la creació de proteccions davant les avingudes, la continuació del camí del riu, la creació de zones d'estada i la reordenació de l'horta en els trams sud i nord

La construcció del nou col·lector del Ripoll, ha permès que s'aturin els abocaments incontrolats en les indústries i els barris de la zona. L'estació de bombament de Sant Oleguer impulsa les aigües brutes cap a la estació depuradora del Ripoll situada al polígon de Can Roqueta, la qual tracta aquestes aigües que es retornen al riu per ser reutilitzades mitjançant una canonada o emissari i una estació de bombament.

Tots aquests projectes i altres vinculats a la millora de l'entorn, pretenen la millora del medi fluvial periurbà i la seva recuperació per a la ciutat després de la progressiva degradació soferta durant els darrers quaranta anys.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat