SERVEI D'ASSESSORAMENT EN ECONOMIA DOMÈSTICA
OFICINA SABADELL HABITATGE - OFIDEUTE

Objecte: Informar i Assessorar a les persones que tenen deutes vinculats a l'adquisició de l'habitatge. Ofideute també ofereix les seva funció de mediació entre particulars i entitats financeres per mirar d'evitar el desnonament de les famílies.

Documentació necessària:
- DNI o NIE dels titulars
- Escriptura de compra.
- Escriptura del préstec
- Certificat de l'entitat financera de l'estat del préstec actualitzat: quotes pendents,capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual i import de les quotes.Si no ho tenen l'últim rebut.
- Certificat d'ingressos actuals dels membres de la unitat familiar

Persones interessades:
Propietaris empadronats a Sabadell d'un únic habitatge que l'utilitzen com a habitatge principal a Sabadell i que no poden fer front a les quotes del préstec hipotecari obtingut per comprar-lo.
Enllaços d'interès: