Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Recàrrega de Vehicles Elèctrics

L'Ajuntament de Sabadell disposa d'estacions de recàrrega per vehicles elèctrics a la via pública per ús de la ciutadania i empreses. Aquesta iniciativa s'emmarca en el foment del vehicle elèctric per una nova cultura de la mobilitat i queda inclosa a l'Estratègia Municipal per a la Mitigació del Canvi Climàtic de Sabadell (EMMCC), pla d'acció municipal de lluita contra el canvi climàtic i orientada a la reducció d'emissions de CO2 associades al municipi.

Ubicació de les estacions. Les estacions estan ubicades a l'Eix Macià - cantonada entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Pi i Margall (davant Paddock) i a l'aparcament del Vapor Turull, i disposen cadascuna d'un sortidor i dues places d'aparcament reservades pels vehicles en recàrrega.
ESTACIONS FORA DE SERVEI TEMPORALMENT.

Mapa de les estacions a Catalunya [ICAEN]

Metodologia d'ús. El subministre d'energia es fa a través d'un sistema innovador de recàrrega, l'RVE2, que permetrà a la persona usuària fer la recàrrega de les bateries del seu vehicle de manera autònoma, mitjançant una targeta que caldrà introduir a l'aparell abans de realitzar l'operació. La targeta té associada un crèdit de subministrament elèctric per valor de 50 EUR durant el primer any de vigència de la llicència, i un valor de 25 EUR per als dos anys següents, que també l'eximirà del pagament de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals en el temps de la recàrrega del vehicle.

Sol·licitud. Per tal d'obtenir la targeta, cal omplir un full de sol·licitud , adjuntar un seguit de documentació específica i lliurar la sol·licitud via registre o punts d'atenció ciutadana. Descarregar les condicions que regulen el servei.
TRÀMIT ANUL·LAT TEMPORALMENT.
La documentació a adjuntar és:
- Full de sol·licitud signat
- Fotocòpia del permís de circulació.
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
- Fotocòpia del carnet de conduir vigent
- En el cas de bicicletes elèctriques, aportar número de bastidor.

Beneficiaris. Poden ser beneficiaris d'aquest servei tots les persones físiques o jurídiques, degudament constituïdes, que siguin titulars de vehicles elèctrics domiciliats a la província de Barcelona.

Aquest servei és fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Sabadell, l'empresa Circuitor i l'empresa de subministre elèctric FECSA-Endesa, que conjuntament han dissenyat i implantat la xarxa d'estacions de recàrrega. També hi col·laboren en la difusió del servei el Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis i les empreses distribuïdores de vehicles elèctrics Emovement Iberia i Ecomovement.com

Característiques elèctriques. Cada estació consta de dos endolls amb presa de corrent a 230 V i 16 A, amb una potència de 3,6 kW, podent treballar tots dos endolls de forma simultània. L'estació consta de comptador parcial d'energia del proveïdor, interruptors magnetotèrmics de protecció per línia, i protecció diferencial amb sistema de reconnexió automàtic. Les dades de consum del sistema és de 40 A, amb línia monofàsica amb presa de terra F+N+TT.Més informació:
Oficina Municipal de l'Energia.
Telèfon. 937453314.
oficinaenergia@ajsabadell.cat


AVANTATGES FISCALS MUNICIPALS DELS VEHICLES ELÈCTRICS.
- Bonificació a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica [impost de circulació]
- Bonificació a la taxa d'estacionament a la zona blava

Altres informacions:
- Mou-te en vehicle elèctric.
- Web vehicle elèctric - ICAEN.
- Subvencions ICAEN vehicles elèctrics per particulars.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat