Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Ajuts a instal.lacions de fonts d'energia netes i energies renovables.

L'Ajuntament de Sabadell disposa de línies d'ajut a instal.lacions que incorporin fonts d'energia netes i/o renovables a habitatges i activitats:

Bonificació ICIO. En el moment de sol·licitar la llicència d'obres menors necessària per a realitzar la implantació de la instal·lació solar, es pot sol·licitar una bonificació del 95 % de l'Impost d'Obres, Construccions i Instal·lacions. En el cas de ser informada favorablement, la bonificació es farà efectiva en el moment de la concessió de la llicència. (Només per aquells casos que no resten obligats per normativa a la seva instal.lació) [Més informació Ordenances Fiscals]

Bonificació IBI. La bonificació és del 50% en els cinc anys posteriors a la concessió en cas de disposar d'instal.lacions d'energia solar tèrmica i/o fotovoltaïca. (Només per aquells casos que no resten obligats per normativa a la seva instal.lació) [Més informació Ordenances Fiscals]

Ajuts per la mobilitat sostenible.

Bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Fins a un 75% de bonificació a favor dels titulars de vehicles que utilitzin exclusivament biocombustibles (derivats d’olis vegetals), biogas, gas natural comprimit i hidrogen i dels titulars de vehicles elèctrics i bimodals. Aquesta bonificació es gaudirà a partir de l’any següent a l’adquisició, o en el seu cas, adaptació, i per a vuit exercicis fiscals següents a partir de la declaració de la bonificació per l’òrgan municipal competent. [Més informació Ordenances Fiscals]

Bonificació per la taxa d'aparcament en zona blava. El 50% de bonificació de la taxa regulada als vehicles elèctrics purs, híbrids endollables i de pila combustible; als vehicles que utilitzin bi o tri-combustibles de GNC (Gas Natural Comprimit), GLP-Autogas (Gas Liquat del Petroli) amb unes emissions inferiors a 150g de CO2/Km.
Per tal de tenir accés a aquesta bonificació els vehicles que utilitzin bi o tri-combustibles de GNC, o GLP-Autogas, hauran d’obtenir el distintiu de l’Ajuntament de Sabadell que els acrediti per mitjà de la seva exhibició en el vehicle.
[Més informació Ordenances Fiscals]

Altres ajuts

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat